Ge UHR i uppdrag att regelbundet följa upp hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande. Det föreslår vi i yttrandet över regeringens förslag om att ändra högskolelagen i syfte att få fler studenter från olika grupper att fullfölja en högskoleutbildning.

I promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning föreslår regeringen att högskolelagen ska ändras, så att universiteten och högskolorna får i uppdrag att aktivt främja ett brett deltagande i sina utbildningar. Idag ligger fokus istället på att man i rekryteringen av studenter ska arbeta aktivt för att nå olika grupper.

UHR har tidigare undersökt hur lärosätena arbetar för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka till och fullfölja utbildningar på högskolenivå. I den rapporten framgår bland annat att universiteten och högskolorna överlag är positiva till att redovisa hur de arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande.

- Lärosätena menar att krav på redovisning gör att den här frågan hålls levande. Mot bakgrund av det tycker vi att det vore lämpligt att UHR får i uppdrag att följa upp hur högskolorna arbetar med breddat deltagande och breddad rekrytering. Det skulle ge regeringen bra underlag att fatta beslut ifrån, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

Stöd under utbildningen

I yttrandet ställer sig UHR i övrigt bakom regeringens förslag om att främja ett brett deltagande. Ett sådant fokus skulle göra det tydligare att arbetet inte bara handlar om rekryteringsinsatser, utan även om stöd under utbildningens gång och att underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden. Men vid sidan av det tycker UHR att även uppdraget om breddad rekrytering bör finnas kvar.

- Vi menar att det annars riskerar att bli oklart om högskolorna ska arbeta med det. Breddad rekrytering och breddat deltagande handlar om olika slags åtgärder. Det är viktigt att lärosätena arbetar med båda delarna, säger Ulf Melin.

Kan ge bättre genomströmning

I debatten om förslaget har en del uttryckt oro för att förändringen skulle innebära negativa effekter på högskolornas resurser och utbildningarnas kvalitet. UHR menar att ett fokus på breddat deltagande snarare skulle kunna vara positivt för lärosätenas resursutnyttjande och effektivitet, genom att fler studenter får förutsättningar att klara sin utbildning.

- Ett systematiskt arbete med breddat deltagande kan handla om att ge studenterna ett bra mottagande och erbjuda alla, oavsett bakgrund, stöd i till exempel akademiskt skrivande och tidsplanering. De kan också innebära att utveckla pedagogiken. Det här är åtgärder som bör ge fler studenter möjlighet att fullfölja sin utbildning, säger Ulf Melin.

Läs hela UHR:s yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning

Fakta: breddad rekrytering och breddat deltagande

Universiteten och högskolorna har sedan i början av 2000-talet haft i uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Trots det består snedrekryteringen och det är fortfarande vanligare att de som har högutbildade föräldrar väljer högskolestudier. Vid sidan av socioekonomiska faktorer kan breddad rekrytering och breddat deltagande också handla om till exempel kön, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, religion och om man är uppvuxen i en stad eller på landsbygden.

I rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?" från 2016 undersökte UHR på regeringens uppdrag hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Läs mer om rapporten