Människor som flyr har inte alltid möjlighet att få med sig examensbevis och andra utbildningsdokument när de lämnar hemlandet. För dem finns nu möjlighet att få en annan typ av bedömning från UHR som beskriver vilken utbildningsbakgrund de har.

— I dagsläget är Sverige ett av få länder som har en fungerande process på plats för att hantera ärenden när dokument saknas, säger Cecilia George, utredare på UHR.

UHR har i uppdrag att bedöma utbildningar från andra länder, på såväl gymnasial som eftergymnasial och akademisk nivå, och ge ett utlåtande över vad utbildningen motsvarar i det svenska systemet. Men för att få ett sådant utlåtande krävs att personen som söker kan visa upp examensbevis och ämnesförteckning eller motsvarande.

— Att kunna erbjuda ett alternativ för dem som saknar fullständig dokumentation har varit efterfrågat. Det kan handla om personer som inte kan få tag i sin dokumentation på grund av orsaker som man inte själv rår över, till exempel krig eller naturkatastrofer, säger Cecilia George.

Baseras på den sökandes egna uppgifter
Sedan något år tillbaka utfärdar UHR därför dokumentet Beskrivning av utländsk utbildning. Det är inte samma sak som ett utlåtande, eftersom det är en utbildningsbeskrivning som delvis baseras på den sökandes egna uppgifter. Ett ”vanligt” utlåtande om bedömning utgår från examensbevis och andra formella dokument. UHR har då också granskat och bedömt att dokumenten är äkta.

— Men oavsett om det gäller en beskrivning av utländsk utbildning eller ett utlåtande kontrollerar vi att personens utbildning är avslutad och att den har genomförts vid ett lärosäte eller en utbildningsanordnare som är erkänd i det aktuella landet, säger Cecilia George.

Hittills har UHR utfärdat utbildningsbeskrivning till sökande från bland annat Afghanistan, Eritrea, Somalia och Syrien. UHR utfärdar i dagsläget endast beskrivning av utländsk utbildning när det handlar om eftergymnasiala utbildningar.

Del i arbetet enligt Lissabonkonventionen

Enligt Lissabonkonventionen, som Sverige och 52 andra länder har undertecknat, ska länderna underlätta för personer som flytt eller invandrat att få sina utbildningar bedömda och erkända. I november 2017 godkändes ett tillägg till Lissabonkonventionen, som handlar just om att stötta flyktingar utan dokumentation.

Enligt den nya texten ska myndigheter i länderna ha en flexibel inställning och en process för att erbjuda stöd för erkännande, till exempel i form av en beskrivning av utländsk utbildning.

— Det här är alltså något som UHR gör redan idag, genom att vi erbjuder ett alternativ till ett utlåtande. På sikt hoppas vi att en utbildningsbeskrivning från UHR även ska kunna användas när personer får sina kunskaper och kompetenser validerade, säger Cecilia George.