Regeringen ger UHR i uppdrag att planera för en utlysning av medel till projekt som utvecklar distansutbildningen vid universitet, högskolor och yrkeshögskoleutbildningar. Avsikten är att totalt 40 miljoner kronor ska fördelas under åren 2019–2020.

– UHR ser fram emot det nya uppdraget. Det är positivt att mindre kommuner får bättre tillgång till utbildning. Satsningen kan bidra till att underrepresenterade grupper i högre utsträckning söker till högskolan, vilket UHR sedan tidigare har i uppdrag att främja, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Mindre kommuner har oftast en högre andel lågutbildade personer än större kommuner. Målet med regeringens satsning är därför att locka fler studenter på landsbygden att söka högskole- och yrkeshögskoleutbildningar, och därigenom möta kommunernas behov av utbildning, livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Uppdraget till UHR innebär att förbereda en utlysning av medel till projekt som utvecklar den distanspedagogiska verksamheten vid universitet, högskolor och anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Avsikten är att projektmedlen ska delas ut under 2019 och 2020.