Visa på den akademiska nyttan med utbytesstudier, anpassa utbildningarna så att de lämpar sig för utbyten och utveckla studie- och yrkesvägledningen. Det är huvudförslagen i en ny rapport från UHR för att få fler studenter att studera utomlands.

Rapporten är resultatet av EU-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet”, som genomförts av UHR med stöd av representanter från universitet och högskolor, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

I projektet har pilotprojekt bedrivits vid sju lärosäten, där man testat de åtgärder som föreslås. Pilotförsöken visar bland annat att en proaktiv vägledning ökar studenternas intresse för utlandsstudier och ger fler sökande till utbytesplatserna. De tyder även på positiva effekter för övriga förslag.

I EU-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet” har UHR undersökt åtgärder för att få fler studenter att delta i utbyten. Studentmobilitet är central för internationalisering av högre utbildning. EU:s mål är att 20 procent av alla studenter som tar examen år 2020 ska ha erfarenhet av studier eller praktik utomlands. Den svenska Internationaliseringsutredningen har föreslagit ett mål om 25 procent till år 2020. Idag ligger den faktiska siffran för Sveriges del på endast 15 procent.

– Den främsta slutsatsen i rapporten är att internationalisering och mobilitet behöver integreras i hela verksamheten. Och att det behöver finnas ett engagemang på ledningsnivå, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Internationell förståelse som mål
Ett annat förslag är att internationell förståelse och kompetens ska ingå i målen för utbildningarna. Det är, enligt rapporten, ett sätt att göra den akademiska nyttan med utbytesstudier tydligare för både studenter och personal.

En viktig grundförutsättning för studentmobilitet är att högskolorna har avtal om utbyten med lärosäten i andra länder och att det finns perioder under utbildningarna som lämpar sig för utlandsstudier.

Viktigt med vägledning om utbyten
I rapporten föreslås att alla studenter – inte bara de som redan vet att de vill åka ut – ska få vägledning om utbyten redan vid studiestart. Vägledningen bör sedan återkomma under hela studietiden.

Respektive högskola föreslås också ha en samordnad vägledningsverksamhet med gemensam målsättning och tydliga riktlinjer för vägledning om utbyten utifrån studentens utbildning och examenskrav.

– Inte bara studie- och yrkesvägledare utan även programansvariga och lärare spelar en viktig roll för att motivera studenter till studier i andra länder. Utbytestiden bör också anpassas till utbildningarnas förutsättningar, säger Karin Röding.