Strax över hundra personer deltog på den andra stora konferensen inom pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens. Syftet var att möta upp det kompetensutvecklingsbehov som universiteten och högskolorna visat sig ha kring validering samt ge möjlighet till workshops inom de olika delprojekten.

Under två dagar träffades representanter från högskolor och universitet som ingår i arbetet att skapa varaktiga strukturer kring bedömning av reell kompetens. Externa föreläsare var inbjudna från Valideringsdelegationen, Universitetskanslersämbetet och Per Andersson, professor i pedagogik från Linköpings universitet.

Målet var att ge fler perspektiv på validering och hur man kan tänka i kvalitetsarbetet. Från Valideringsdelegationen var André Hesselbäck inbjuden som kort presenterade delegationens första delbetänkande "En nationell strategi för validering" och deras nästkommande delbetänkande med fokus på regelverket för tillgodoräknanden, förhandsbesked och ekonomiska incitament inom högskolan. Anna Kahlson berättade om Nordiskt nätverk för vuxnas lärandes kvalitetsmodell; "Quality Model in the Nordic Countries". Ingrid Pettersson från Universitetskanslersämbetet informerade om deras uppdrag att statistiskt följa upp bedömningar av reell kompetens på landets högskolor.

Pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens består av totalt fyra olika delprojekt. Under dag två arbetade respektive delprojekt vidare i olika workshops.

Läs mer om pilotverksamheten. 

UHR presenterade en processbeskrivning

Redan i regleringsbrevet för 2016 gavs UHR i uppdrag att bidra till och stötta universitet och högskolors arbete att skapa varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens, både för behörighet och tillgodoräknande. Det stora arbetet att hitta en gemensam struktur som ska gälla på en nationell nivå ligger inom ramen för universiteten och högskolornas eget arbete. UHR har en stödjande roll och ska på bästa möjliga sätt underlätta universitetens och högskolornas samarbete i den här frågan.

Under konferensen presenterade UHR en processbeskrivning över hur bedömningsärenden kan hanteras inom den interna organisationen på högskolan. Processbeskrivningen bygger på insamlade uppgifter och perspektiv från deltagande universitet och högskolor. Under ett antal veckor framåt ges möjlighet att inkomma med synpunkter och kommentarer på UHR:s förslag till process.

En bit kvar till mål

Projektet har tagit stora kliv framåt men än är det en bit kvar till mål. När den gemensamma processtrukturen är spikad behövs en djupdykning i frågor av mer specifik karaktär. Till exempel kring bedömningskriterier, bedömargrupper, VO-organisation och IT-stöd. Detta för att likvärdiga bedömningar ska uppnås.

Enligt regleringsbrevet ska UHR bidra till att det i januari 2019 finns en nationell och bestående struktur kring hur individers kompetenser tas bättre tillvara inom högskolan. Detta genom ett mer organiserat och lärosätesövergripande arbete med att bedöma en persons kompetens och erfarenhet.

I slutändan ska fler individer anses behöriga och i sin tur få tillträde till högre studier. Det ska även finnas större möjligheter att tillgodoräkna sig tidigare erfarenheter i form av till exempel arbetslivserfarenhet för att förkorta sin studietid.