Regeringen har fattat beslut om nya bestämmelser om antagning till högskoleutbildning. Förändringarna följer av propositionen ”Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande”.

– Det är positivt att regeringen nu fattat beslut om olika delar i antagningssystemet så som det aviserades i propositionen. Som expertmyndighet på området kommer UHR att arbeta vidare med de delar som ligger inom vårt kompetensområde, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Med förändringarna vill regeringen i högre grad sätta individens kompetens i fokus och tydliggöra för sökande vad som krävs för att kunna antas. De nya bestämmelserna innebär bland annat att regeringen tydliggör den kompetens som krävs för grundläggande behörighet.

Vidare kommer universitet och högskolor att få större möjligheter än i dag att besluta om särskilda behörighetskrav, det vill säga de krav på förkunskaper som ställs för en specifik utbildning som leder till generell examen och för fristående kurser.

Regeringen inför även en försöksverksamhet med ett nytt nationellt behörighetsprov för personer som inte har en avslutad gymnasieutbildning, samt en åldersgräns på 18 år för att få skriva högskoleprovet.

När antalet behöriga sökande är fler än antalet platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Redan i dag kan lärosätena använda sig av egna urvalsgrunder, men regeringen anser att det behöver ske i större utsträckning. Regeringen avser återkomma med ett uppdrag till UHR kring detta.

Huvuddelen av de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022.

– Det kan förefalla som om förändringarna ligger långt fram i tiden, men det är viktigt att komma ihåg att vissa delar, så som behörighetsprovet, först ska prövas i försöksverksamhet. Det är viktigt att de sökande i god tid vet vilka regler som gäller, säger Karin Röding.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats