Regeringen har beslutat att ge UHR flera nya uppdrag. Myndigheten ska bland annat precisera de kompetenser som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier, förbereda försök med ett nationellt behörighetsprov och ge förslag på hur antagningsprov till ämneslärarutbildningarna skulle kunna se ut.

– UHR har stor kunskap och erfarenhet när det gäller tillträde och antagning till högre utbildning. Myndigheten ser fram emot att bidra med den kompetensen i arbetet med de nya uppdragen, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Regeringen har gett UHR i uppdrag att:

  1. Ta fram en beskrivning av vilka kompetenser som krävs för grundläggande behörighet. Uppdraget ska redovisas den 14 december 2018 och ligga till grund för utvecklandet av ett nationellt behörighetsprov, i linje med det som kom fram i tillträdesutredningen.
  2. Förbereda försök för ett nationellt behörighetsprov. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019 och arbetet med att utveckla provet påbörjas i början av 2019. Syftet är att ta tillvara den kompetens man kan få på andra sätt än genom formella studier i svenska gymnasieskolan.
  3. Ta fram former för antagningsprov till ämneslärarutbildningarna. Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2018. Provet avses mäta de sökandes motivation och drivkraft för att bli lärare och syftet är att minska avhoppen från ämneslärarutbildningarna.
  4. Utreda om högre krav ska ställas på betygen för särskild behörighet för exempelvis lärarutbildningarna. Syftet är att barn och ungdomar ska möta behöriga och kompetenta lärare i skolan. Regeringen har på vissa lärarutbildningar sett ett behov av att fler ska klara av att slutföra utbildningen. Uppdraget ska delvis genomföras tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och redovisas senast den 29 maj 2019.
  5. Genomföra en pilotstudie för viktade resultat på högskoleprovet. Uppdraget redovisas 1 december 2023. Syftet är att bättre kunna förutse studiekapaciteten på utbildning beroende på inriktning, genom att vikta högskoleprovets olika delprov efter de krav utbildningen ställer.
  6. Främja lärosätens arbete med att ta fram lokala urvalsgrupper. Uppdraget ska redovisas under 2018. Svenska lärosäten har länge haft möjlighet att till varje utbildning anta en tredjedel av studenterna efter eget urval bland de som uppfyller behörigheten. Framför allt är detta en möjlig väg vidare för dem som uppnått grundläggande behörighet via bedömning av reell kompetens. Osäkerheten kring hur de lokala urvalen ska genomföras på ett korrekt sätt har gjort att regeln i stort sett inte tillämpas.