Den som kommer till Sverige med en examen från ett annat land kan behöva kompletterande utbildning för att arbeta här. Men det bör handla just om att bygga på sin utbildning för ett svenskt sammanhang. Det menar UHR i yttrandet över regeringens förslag om kompletterande utbildningar.

– UHR:s utgångspunkt är att personer som har en avslutad utbildning från ett erkänt lärosäte i utlandet inte ska behöva läsa om hela eller delar av utbildningen i Sverige. Däremot kan en utbildning behöva kompletteras för att fungera på den svenska arbetsmarknaden. Det kan till exempel gälla utländska lärare som behöver komplettera sin utbildning för att kunna undervisa i det svenska skolsystemet, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

I promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning lägger regeringen fram förslag för att förbättra systemet med kompletterande utbildningar. UHR, som bland annat ansvarar för att bedöma utbildningar från andra länder, har nu lämnat sitt yttrande.

Fler utbildningar kan ge behörighet

Regeringen föreslår bland annat en breddning när det gäller behörigheten. Till skillnad från idag ska det räcka med att ha en utländsk examen som är "relevant" för en viss yrkesutövning för att kunna gå en kompletterande utbildning med sikte på yrket ifråga.

– Det är positivt att fler får möjlighet att gå en kompletterande utbildning. Men UHR ser också att ändringen riskerar att skapa en otydlighet kring vilka utländska utbildningar som kan ge behörighet. Det är också viktigt att det inte tolkas som att kompletterande utbildningar är obligatoriska för alla med utländsk examen, säger Karin Röding.

Idag har den som har en avslutad utländsk utbildning möjlighet att gå en kompletterande utbildning. I yttrandet lyfter UHR fram att även personer med avbrutna men nästan avslutade studier bör kunna anses vara behöriga, liksom personer som har avslutat sin utbildning men saknar fullständig dokumentation.

Tydlig väg till legitimation

När det gäller reglerade yrken, som det krävs legitimation eller motsvarande för att utöva i Sverige, understryker UHR vikten av tydlig information om den kompletterande utbildnings roll. UHR ser att högskolorna och ansvariga myndigheter kan utveckla sitt samarbete och förtydliga hur vägen till legitimation ser ut.

– Det är angeläget att den som söker en kompletterande utbildning vet vad utbildningen kommer att leda till och att utbildningen ger förutsättningar att faktiskt utöva yrket i Sverige, säger Karin Röding.

För EU:s medlemsländer, EES-länderna Island, Norge och Lichtenstein samt Schweiz finns reglerat hur utbildningar och examina ska erkännas mellan länderna. Mot bakgrund av det ser UHR även behov av att förtydliga huruvida förslagen i promemorian endast gäller personer med utbildningar från övriga länder i världen.