Att lyfta utbildnings- och språkfrågor på konferenser, att ge information på minoritetsspråk på webben, att ta fram målgruppsanpassade filmer samt att undersöka ungdomars inställning till högre utbildning. Det är några av de sätt som UHR försöker främja de nationella minoriteterna på. Det framgår av den rapport myndigheten lämnat till Länsstyrelsen och Sametinget.

Varje år sedan 2013 lämnar UHR en rapport till Länsstyrelsen och Sametinget om sitt arbete kring nationella minoriteters språk och utbildning.

UHR arbetar kontinuerligt med uppföljning av utbildningsstatistik för nationella minoritetsspråk. Rapporten ”Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur – vad har hänt” visar att det finns brister i utbudet av utbildningar i nationella minoriteters språk och kultur. Det saknas utbildningar, utbildningsformer och sökande.

Minoritetspolitiska strategier

Under året har UHR också slutfört en egeninitierad undersökning av hur gymnasieungdomar från nationella minoriteter ser på högre studier. I rapporten ”Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från de nationella minoriteterna” framgår att flertalet ungdomar har erfarenheter av tidigare diskriminering och okunskap om nationella minoriteter inom grund- och gymnasieskolan. UHR rekommenderar universitet och högskolor att utarbeta en minoritetspolitisk strategi och ger förslag på vad som kan ingå i en sådan strategi.

De samråd mellan myndigheter och representanter för de nationella minoriteterna där UHR ingått har upphört under året till följd av att Skolverket fått förändrade uppdrag. UHR menar att gemensamma samråd behövs eftersom dessa möten tillför kunskap om vad de nationella minoriteterna anser vara viktigt att arbeta med.

Läs mer om UHR:s arbete i "Redovisning av riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål" (pdf).