Regeringen ger UHR i uppdrag att svara för det svenska deltagandet i Eurostudent 7 – en stor enkätundersökning som ska jämföra de ekonomiska och sociala villkoren för studenter i Europa 2018-2021.

UHR ska bland annat medverka vid utformningen av den gemensamma europeiska undersökningen och svara för genomförandet av den svenska delen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) och UHR ska tillsammans dels analysera och tolka resultatet av enkätundersökningen inom det studiesociala området, dels se till att sprida resultaten av den internationellt jämförande undersökningen.

Att uppdraget även i år går till UHR beror på att myndigheten har ett övergripande uppdrag att främja arbetet med breddad rekrytering till högskolan.

Viktig informationskälla om studenterna villkor

Eurostudent fokuserar på den sociala dimensionen av högre utbildning och utgör ett viktigt underlag om vilka möjligheter och hinder inom olika aspekter av högre utbildning olika grupper av studenter upplever. Det gäller till exempel ekonomiska förutsättningar att studera, möjligheter att studera utomlands och familjesituationens påverkan. Eurostudent är unik på så sätt att resultaten baseras på uppgifter från studenterna och inte från olika register. 

Resultatet från projektet ger värdefull information i arbetet med breddad rekrytering till och breddat deltagande i högskoleutbildning. Därför är det angeläget att resultatet både från den internationellt jämförande studien och från den svenska delen av undersökningen sprids på olika sätt.  

Eurostudent – bakgrund

Eurostudent har hittills genomförts sex gånger och Sverige har deltagit i de fyra senaste omgångarna. Den sjätte omgången pågick 2016–2018. Den nu aktuella sjunde omgången kommer att pågå från juni 2018 till juni 2021.

De länder som medverkar i Eurostudent genomför enkät- eller intervjuundersökningar bland sina studenter utifrån ett gemensamt frågebatteri. Därefter sammanställs resultatet i en komparativ databas och publiceras i en rapport som jämför vissa basfakta om studenternas situation i Europa.