Ge UHR i uppdrag att främja universitetens och högskolornas arbete med validering. Det föreslår Valideringsdelegationen i sitt första delbetänkande. UHR är positivt till förslaget i det yttrande som nu lämnats till regeringen.

I delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande lägger Valideringsdelegationen fram förslag för att utveckla arbetet med validering inom högre utbildning. Bland annat lyfts fram att universiteten och högskolorna bör ha gemensamma riktlinjer för arbetet med att erkänna människors tidigare lärande. Något som UHR i yttrandet ställer sig positivt till.

Långsiktigt uppdrag kring validering

Ett annat förslag är att regeringen ska ge UHR ett långsiktigt uppdrag att främja lärosätenas arbete med att erkänna människors tidigare lärande. Delegationen föreslår även att pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens, som UHR samordnar, ska förlängas till år 2020.

– UHR är positivt både till ett nytt uppdrag att främja validering och till att förlänga pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens. I kontakterna med lärosätena har vi fått signaler om att de efterfrågar UHR:s stöd på det här området, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. Det handlar bland annat om informationsinsatser och kompetensutveckling för den personal som arbetar med validering.

UHR invänder mot förslag om tillgodoräknande inom uppdragsutbildning

I delbetänkandet föreslås också att uppdragsutbildning – utbildning som till exempel en arbetsgivare köper av ett lärosäte – ska kunna tillgodoräknas inom utbildningen.

UHR invänder mot förslaget. Myndigheten anser att det står i strid med huvudsyftet med dagens uppdragsutbildning, som är att tillföra nya kompetenser.

UHR invänder mot förslag om förhandsbesked

Valideringsdelegationen föreslår också att UHR ska få i uppdrag att erbjuda sökande till högskolan förhandsbesked om behörighet och tillgodoräknande. Det skulle innebära att bedöma och validera om en person har de kunskaper – dokumenterade eller odokumenterade – som krävs för en specifik högskoleutbildning på ett visst lärosäte. UHR invänder mot förslaget och menar att en sådan bedömning inte kan och bör göras av myndigheten.


Fakta: Pilotverksamhet för bedömning av reell kompetens

Reell kompetens syftar på den samlade, faktiska kompetens en person har, oavsett om hen har formella bevis på den eller inte. Den pilotverksamhet UHR samordnar innebär att stödja universitet och högskolor när det gäller att bedömning av reell kompetens. Projektet, som pågår till december 2018, har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam struktur för detta. Lärosätena ska kunna tillämpa strukturen från och med 2019.