En kvinna med svensk bakgrund och högskoleutbildade föräldrar. Så ser den typiska deltagaren i utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet ut, enligt en ny rapport från UHR.

– Det är viktigt att människor oavsett bakgrund får möjlighet att skaffa sig den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta med globala utvecklingsfrågor, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Genom programmen Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet kan studenter och unga delta i studier, fältstudier och praktik i låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Syftet med programmen, som administreras av UHR och finansieras av Sida, är att fler svenskar på sikt ska kunna och vilja arbeta inom internationellt utvecklingssamarbete.

Kvinnor från akademikerhem dominerar

I en ny rapport har UHR utvärderat programmen och undersökt vilka som deltar. När det gäller utbildningar, ämnen och utbytesländer finns en stor bredd. Däremot är deltagarna mycket homogena när det gäller kön och social och etnisk bakgrund. Totalt 75 procent är kvinnor, de har i hög utsträckning föräldrar med högskoleutbildning och de allra flesta har svensk bakgrund.

– UHR ser att det krävs åtgärder för att bredda deltagandet. Det kan handla om att lärosätena tidigt informerar alla studenter om möjligheterna till utbyten och stipendier och även om riktade insatser till olika grupper. UHR kan även i riktlinjerna för programmen arbeta för att främja ett breddat deltagande och bör regelbundet följa upp hur deltagandet ser ut, säger Karin Röding.

Sida och ideella organisationer vanliga arbetsgivare

Rapportens enkätsvar visar att runt 12 procent av dem som deltagit i något av programmen åren 2012-2015 idag arbetar inom internationellt utvecklingssamarbete. De flesta arbetar för en svensk uppdragsgivare som Sida eller en ideell organisation (NGO). Några arbetar utomlands och då främst inom FN, EU eller en internationell NGO. Hälften av dem som svarat, och som idag har en annan sysselsättning, har som ambition att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete inom några år.

– Det är avsevärt fler än idag. Det betyder att det finns ett stort antal personer som ser utvecklingssamarbete som något som de vill ägna sig åt längre fram i yrkeslivet, säger Karin Röding.

Fakta: MFS, Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet

  • Minor Field Studies (MFS) ger studenter som är i slutet av sin högskoleutbildning möjlighet att på plats i ett låg- eller medelinkomstland samla material till en uppsats eller ett examensarbete.
  • Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i låg- och medelinkomstländer. Studenter har möjlighet att studera från 12 till 20 veckor i samarbetslandet.
  • Praktikantprogrammet ger personer mellan 20 och 30 år möjlighet att göra praktik i ett låg- eller medelinkomstland i minst fyra månader.