Universitets- och högskolerådet (UHR) har skickat sitt yttrande över Kulturdepartementets betänkande om förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredare Annika Ghafoori berättar om UHR:s inställning i frågan.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter - judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (urfolk). UHR har i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Arbetet är också en del av UHR:s främjandeuppdrag som handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter och bredda rekryteringen till högskolan.

Målen för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de känns levande.

Vad handlar betänkandet från Kulturdepartementet om?
Det handlar bland annat om att utreda utökade åtaganden enligt språkstadgan och hur man kan förbättra insamlingen av data om de nationella minoriteterna. För att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska fungera mer effektivt behövs bra verktyg för uppföljning, till exempel insamling av statistik, som myndigheter kan använda inför beslut om framtida insatser.

Vad krävs för att de nationella minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas?
Det måste finnas bättre möjlighet att utbilda sig i både språk och kultur på olika nivåer inom utbildningssystemet. Ambitionsnivån måste höjas. Därför anser UHR att ett fungerande, nationellt, utbildningssystem från förskola till högskola måste finnas. Barn och ungdomars tillgång till undervisning i minoritetsspråk inom såväl förskola som grund- och gymnasieskola är viktigt för att Sveriges nationella minoritetsspråk ska kunna leva vidare och utvecklas även inom högskoleområdet.

Finns det någon fråga som UHR vill att regeringen ska uppmärksamma?
UHR ser att det är viktigt att säkra en långsiktig resursfördelning till utbildningar i nationella minoriteters språk och kultur. Det kan behövas mer resurser för att bredda utbudet och för att bättre kunna leva upp till de minoritetspolitiska målen.

Läs hela yttrandet som pdf nedan.

UHR:s filmer om nationella minoritetsspråk #hjärtespråk
Är du intresserad av att höra några personer berätta om sin relation till sina hjärtespråk som är nationella minoritetsspråk?
UHR har tagit fram några korta filmer där du kan höra berättelser på finska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.


Alla filmerna hittar du här.