Informationsinsatser för studenter, kompetensutveckling av personal och förbättrad tillgång på anpassad kurslitteratur. Det är några exempel på vad universitet och högskolor gör för att öka tillgängligheten och motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning. En ny publikation från UHR lyfter fram lärosätens och myndigheters insatser på området.

– Förhoppningen är att exemplen ska fungera som inspiration för både universitet och högskolor och andra aktörer, säger Karin Holmvall, projektledare på UHR.

Alla människors rätt till utbildning slås fast i flera internationella konventioner som Sverige antagit. Trots det är utbildningsnivån betydligt lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. Studenter med funktionsnedsättning upplever också svårigheter under sina högskolestudier, visar UHR:s undersökning Eurostudent.

Uppdrag att sprida goda exempel

UHR fick förra året i uppdrag av regeringen att sprida goda exempel på åtgärder som universitet och högskolor genomfört för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning.

– Alla som börjar studera på högskolan ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, säger Karin Holmvall. Universitetens och högskolornas insatser är viktiga för att förbättra tillgängligheten.

Nu är resultatet av regeringsuppdraget publicerat: publikationen "En högskola för alla ", som innehåller ett sextiotal goda exempel på insatser som lärosäten och andra myndigheter genomfört.

– Det handlar till stor del om informationsaktiviteter, kompetensutveckling av personal och om förbättrad tillgång på anpassad kurslitteratur, säger Karin Holmvall. Men samlingen innehåller även exempel på hur organisation, rutiner och teknik utvecklats och används för att öka tillgängligheten.

Både generella och riktade insatser

Totalt kom 33 universitet, högskolor och myndigheter in med exempel till samlingen. I publikationen har exemplen märkts upp utifrån om de är generella insatser – som är bra för alla studenter – eller aktiviteter riktade mot enskilda individer. I anslutning till varje exempel finns kontaktuppgifter till respektive lärosäte för den som vill veta mer.

– Vi bedömer att de goda exempel som presenteras här kan användas av fler organisationer. Det kan både handla om att utveckla befintliga insatser och om att initiera nya satsningar, säger Karin Holmvall.

En referensgrupp med olika kompetens och perspektiv har bidragit i UHR:s arbete med exempelsamlingen.

Kontakt:

Karin Holmvall, projektledare
Tfn: 010-470 04 93
E-post: karin.holmvall(at)uhr.se

Fakta:

  • Bland personer i åldern 30–64 år som har en funktionsnedsättning har 33 procent eftergymnasial utbildning. I befolkningen i övrigt är motsvarande andel 47 procent (källa: SCB).
  • Studenter med funktionsnedsättning upplever svårigheter på högskolan, bland annat när det gäller att klara studietakten och ekonomin. De känner sig inte heller hemma i högskolemiljön (källa: UHR:s undersökning Eurostudent VI 2018).