UHR har på regeringens uppdrag tagit fram en modell med högre krav för särskild behörighet vid utbildningar som leder till yrkesexamen. Modellen är tänkt för bland annat lärarutbildningar och den ska göra studenterna bättre förberedda för studier, minska studieavhoppen och leda till att studenterna följer planerad studietakt.

– UHR föreslår en höjning av betygskravet till C i kurser som krävs för särskild behörighet, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. En annan variant vore att ställa särskilda behörighetskrav i Engelska kurs 6 och Svenska kurs 3 med betygskrav C, alternativt en kombination av båda åtgärderna.  

Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har medverkat i arbetet. UHR har i analysen utgått från sökande till de tio största utbildningarna som leder till yrkesexamen. I studien ingår studenter som fick betyg enligt gymnasieskola 2011, alltså med betyg A till F.

UHR har testat fyra möjliga modeller för att se hur antalet sökande och antagna påverkas om man höjer kraven för behörighet. Tillsammans med UKÄ har UHR även gjort avhoppsanalyser och granskat hur samtliga studenter skulle påverkas av en ny modell. Det visar sig att:

  • antalet behöriga sökande och antagna minskar
  • antalet avhopp minskar
  • studenterna tar fler högskolepoäng
  • andelen studenter med högutbildade föräldrar ökar
  • andelen kvinnor ökar
  • andelen studenter med utländsk bakgrund minskar.