Lärares och skolledares löner ökar på de flesta håll i Europa – Sverige hör till länderna där de ökar mest. Det visar en ny rapport från EU-nätverket Eurydike.


Rapporten – som ger en översikt över lönerna för lärare och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola – visar att lärarlönerna ökade i de flesta europeiska länder läsåret 2017/2018.

Orsaken var framför allt inflation och ökade levnadskostnader, men i flera länder ökade lönerna också som ett resultat av politiska förändringar. I Sverige – liksom i Danmark, Island och Malta – gick lönerna även upp till följd av förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

50 procents löneökning under karriären – men lägre i Sverige

I genomsnitt ökar en europeisk lärares lön med runt 50 procent under karriären, men hur mycket och när i yrkeslivet ökningen sker varierar mellan olika länder. I Sverige ökar lärares löner med 34 procent under yrkeslivet. Även övriga nordiska länder ligger lägre än EU-snittet.

Rektorers löner beror på skolans storlek

För skolledare varier lönerna i de flesta utbildningssystem beroende på skolans storlek och förutsättningar. I regel är löneskillnaden mindre än 20 procent, men på Irland och i Lettland, Nederländerna och Storbritannien kan den vara mer än 30 procent.

Störst skillnader mellan lärares och skolledares löner är det i den tysktalande delen av Belgien, Irland, Italien, Ungern, Rumänien och Storbritannien.

Lagstadgade löner jämfört med utbetalda

Rapporten visar även hur löneutvecklingen för lärare och skolledare sett ut över tid och jämför de lagstadgade lönenivåerna med de löner som betalas ut. Den innehåller uppgifter för 42 europeiska utbildningssystem och, förutom jämförelser, även faktablad med siffror för respektive land eller utbildningssystem.

Uppgifterna har samlats in gemensamt av Eurydike- och NESLI-nätverken, där Sverige representeras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och Skolverket.

Lärarlöner fortsatt en utmaning i Sverige

Enligt den utbildningsöversikt för Sverige som EU-kommissionen publicerade i september i år är de svenska lärarlönerna betydligt lägre än lönerna för andra heltidsarbetande personer med högskoleexamen. De låga lönerna och den begränsade löneutvecklingen försvårar, enligt EU-kommissionen, rekryteringen av lärare i Sverige och gör även erfarna lärare mindre tillfredsställda med sin arbetssituation.