UHR fick i juli 2018 i uppdrag av regeringen att förbereda utvecklingen av ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet som en väg till högskolestudier för dem som saknar gymnasial utbildning eller motsvarande. I en delrapportering av uppdraget bedömer UHR att ett prov i full skala kan genomföras under 2025.

– Det nationella behörighetsprovet kommer att påverka antagningen till högskolan och det kan leda till positiva effekter för enskilda som vill vidare i sin utveckling och som inte har grundläggande behörighet, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Samtidigt innebär det stora utmaningar att ta fram ett nationellt behörighetsprov. Att ta fram ett prov som mäter behörighet uttryckt i kompetenser är nytt och komplext på många plan. En stor utmaning är att utforma provet så att det mäter det som provet är avsett att mäta, en annan är att skapa förutsättningar för rättssäkra och likvärdiga bedömningar av provet.

Enligt förslaget ska UHR ansvara för att ta fram provet och besluta om resultat, medan särskilt sakkunniga inom högskolesektorn ska stå för provkonstruktion och bedömning av provresultat och kommunerna ska ansvara för genomförandet.

Sverige har i dag inga digitala prov av den här omfattningen. UHR kommer därför att följa Skolverkets digitalisering av gymnasieskolans nationella prov och dra lärdomar vad gäller utveckling och genomförande. UHR ska även studera erfarenheter av nationella behörighetsprov i bland annat Österrike och Kanada.

Ett behörighetsprov prövar endast den grundläggande behörigheten. Detta innebär att personer som har ett godkänt behörighetsprov utöver det behöver styrka även den särskilda behörigheten som krävs till många utbildningar. Det kan innebära att en sökande måste genomföra kompletterande studier på Komvux i ett eller flera ämnen, eller få den särskilda behörigheten styrkt genom bedömning av reell kompetens.

Utvecklingskostnaderna för provet kan bli upp till 65 miljoner kronor och de årliga driftskostnaderna beräknas uppgå till 30 miljoner kronor.

UHR räknar med att kunna genomföra det första provtillfället i full skala våren 2025 inför antagning till höstterminen 2025.