eSam är ett medlemsdrivet program som sedan sommaren 2015 samverkar kring digital utveckling mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Från och med i dag är UHR medlem i programmet.

Syftet med eSam är att underlätta och påskynda medlemmarnas digitalisering genom samverkan kring digitala lösningar med fokus på privatpersoners och företags behov samt att bidra till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.

eSams huvudsakliga roller är att

  • utveckla digitala lösningar kring privatpersoners och företags livshändelser/behov samt skapa och dela gemensamma lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering,
  • samla kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram exempelvis vägledningar som skapar nytta för medlemmarna och
  • agera pådrivande på det offentligas digitalisering genom att bland annat göra uttalanden och uppmärksamma frågor som hindrar den digitala utvecklingen.

UHR ser tre områden där myndigheten kan bidra med erfarenheter och kompetens till programmet:

  • UHR levererar tjänster som kan kopplas till livshändelsen livslångt lärande. Utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågorna har stora utvecklingsmöjligheter.
  • UHR:s medlemskap i nätverket medför större möjligheter att gemensamt påverka regeringsuppdrag, kommande regelförändringar och riktlinjer. 
  • Med UHR som medlem ökar nätverkets möjligheter att påverka och leda digitaliseringen i samhället.