Sex svenska lärosäten har beviljats medel inom ”European Universities” – ett nytt initiativ inom EU-programmet Erasmus+. Satsningen, som Ekot rapporterar om idag, syftar till att stärka kvaliteten och attraktionskraften för den europeiska högre utbildningen. Initiativet ska öka rörligheten för studenter, forskare, lärare och annan personal på universitet och högskolor.

– Från UHR:s sida vill vi gratulera – det är glädjande att hela sex pilotprojekt där svenska lärosäten ingår blir en del av det första "European Universities"-initiativet inom Erasmus+, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Det här är en prestigesatsning som innebär nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten för både studenter och personal.

"European Universities" ska höja den europeiska högre utbildningens kvalitet och bidra till inkludering och stärkt konkurrenskraft. Satsningen innebär att universitet i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Studenter och personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i en allians. Studenter kommer att kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten.

UHR är nationellt programkontor för utbildningsdelen av Erasmus+ och har informationsansvar för "European Universities" i Sverige. Satsningen administreras och handläggs av EU-kommissionen i Bryssel.

17 pilotprojekt får medel

Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och KTH ingår i pilotprojekt som nu fått finansiering. Totalt har sjutton projekt, där 114 europeiska lärosäten deltar, beviljats medel från EU-kommissionen. Varje projekt får fem miljoner euro och den totala budgeten är 85 miljoner euro.

En ny pilotomgång av "European Universities" genomförs 2020. Utlysningen publiceras under hösten och söks hos EU-kommissionen i Bryssel.

Erasmus+ ger möjligheter för hela utbildningsområdet

Även hos UHR kan svenska lärosäten, kommuner, skolor och organisationer söka bidrag för samarbeten med andra länder i Europa. Under 2019 fördelar UHR runt 500 miljoner kronor till bland annat studentutbyten, kompetensutveckling för personal och utlandspraktik för yrkeselever.

– Det är viktigt att såväl lärosäten som skolhuvudmän och andra aktörer tar vara på de möjligheter till utveckling som Erasmus+ erbjuder, säger Karin Röding. Att elever, studenter och personal får internationella erfarenheter och kompetenser kommer att bli allt mer avgörande för Sveriges och Europas konkurrenskraft.


Ett europeiskt utbildningsområde 2025

European Universities (Europauniversitet) ingår i EU-kommissionens vision om en European Education Area – ett gemensamt europeiskt utbildningsområde – till år 2025. Visionen, som lanserades efter EU-toppmötet i Göteborg 2017, innebär att lärande, studier och forskning inte ska begränsas av landgränserna i Europa. Det nya utbildningsområdet ska göra det möjligt för en ny generation EU-medborgare att samarbeta och utveckla en stark europeisk identitet.