Frågor som rör internationaliseringen av högre utbildning bör samordnas bättre. Det är en av slutsatserna i Internationaliseringsutredningen, som bland annat föreslår att en ny plattform för internationalisering etableras. Positivt, menar UHR i det yttrande som nu lämnats till regeringen.

Internationaliseringsutredningens slutbetänkande lämnar förslag som ska öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation. Utredningen efterlyser bland annat bättre samordning mellan myndigheter när det gäller internationalisering och föreslår att ett nytt samarbete i form av en plattform etableras. UHR, Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås inrätta plattformen och UHR få ansvar för dess sekretariat.

– Vi är flera myndigheter som har viktiga uppdrag när det gäller internationalisering inom högre utbildning och forskning, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. Ett strategiskt och nationellt arbete med dessa frågor kräver samordning och UHR ser positivt på förslag som ökar förutsättningarna för det. Vi anser ser dock att den nya plattformens mandat och finansiering behöver utredas ytterligare.

Mer stipendiemedel för avgiftsskyldiga studenter

Studenter från länder utanför EU, EES och Schweiz betalar anmälnings- och studieavgift för högskolestudier i Sverige. För att locka fler studenter från dessa länder vill utredningen se ett mer heltäckande stipendiesystem. Bland annat föreslås en fördubbling av de stipendiemedel som universitet och högskolor söker hos UHR och sedan fördelar till studenterna.

Utredningen föreslår också ett nytt flaggskeppsstipendium för särskilt kvalificerade studenter, och ett nytt stipendieprogram för bilaterala samarbeten mellan Sverige och enskilda länder. UHR föreslås administrera båda programmen.

– Det är viktigt både för svensk högre utbildning och för samhället i stort att utländska studenter väljer att studera här. UHR är generellt positivt till förslagen om utökade stipendier, men vi ser behov av att ytterligare utreda hur de nya programmen kan implementeras och administreras, säger Karin Röding.

Viktigt med väl fungerande process för avgiftsskyldiga studenter

Utredningen ger även förslag som ska förbättra processen för avgiftsskyldiga studenter, från ansökan tills att studenterna kommer till Sverige. Via universityadmissions.se administrerar UHR – på uppdrag av universitet och högskolor – antagningen av utländska och avgiftsskyldiga studenter.

I yttrandet lyfter myndigheten fram att ett nära och strukturerat samarbete på området redan finns, men att det är en komplex process som innefattar många delar. Samverkan och samarbete med alla inblandade aktörer är nyckelfaktorer för att förbättra processen.

– Tillsammans med lärosätena och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, arbetar UHR löpande för att förbättra processen för internationella sökande. De utmaningar och hinder vi ser är till stor del av praktisk karaktär, bland annat handlar det om begränsade möjligheter att dela data mellan myndigheter, säger Karin Röding.