Studenter med olika typer av funktionsnedsättning ska kunna studera på samma villkor som andra. Därför har UHR fått i uppdrag av regeringen att sprida goda exempel på åtgärder som ökar tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning och motverkar diskriminering inom högskolan.

I slutet av februari skickade UHR ut en webbformulär till universiteten och högskolorna, Sveriges förenade studentkårer, Myndigheten för tillgängliga medier, Centrala studiestödsnämnden och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målet med formuläret är att samla in goda exempel på åtgärder som genomförts för att motverka diskriminering av och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning i högskolan.

Sista svarsdag är den 26 april. De goda exemplen ska därefter sammanställas och spridas i sektorn, och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni.

Vill inspirera till utveckling

Syftet med att sprida goda exempel är att inspirera lärosäten och andra aktörer till att utveckla åtgärder – både individuella och mer övergripande – som kan öka tillgängligheten och motverkar diskrimineringen. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska bidra till att fler studenter med olika typer av funktionsnedsättningar kan delta i högskolestudier på lika villkor.

I rapporten Eurostudent VI – en inblick i studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning framgår att 27 procent av högskolestudenterna anser sig ha någon funktionsnedsättning. Vanligast är psykisk ohälsa. Studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och med fysisk kronisk sjukdom är minst nöjda med stödet från lärosätena.

Mer information

För mer information kontakta projektledare Karin Holmvall, telefon: 010-470 03 00 och e-post: karin.holmvall(at)uhr.se.