Att genomföra höstens högskoleprov skulle innebära en ökad risk för smittspridning av coronaviruset. Universitets- och högskolerådets slutsats, i den redogörelse som idag redovisas till regeringen, är därför att högskoleprovet inte bör genomföras i höst.

— Universitets- och högskolerådet (UHR) har, i nära dialog med de 21 universitet och högskolor som ansvarar för genomförandet på själva provdagen, utrett förutsättningarna för att genomföra höstens högskoleprov, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. Bedömningen är att ett genomförande riskerar att bidra till spridning av coronaviruset och att möjligheterna att skydda provdeltagare och provpersonal är små.

Den 13 mars beslutade UHR att ställa in vårens högskoleprov, mot bakgrund av smittspridningen av det nya coronaviruset. Regeringen gav i juli UHR i uppdrag att redogöra för förutsättningarna för att genomföra höstens prov, som är planerat att äga rum den 18 oktober.

Många personer samlas samtidigt
UHR bedömer att den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet i höst är att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler över hela Sverige. Detta under en tid när smittspridningen av coronaviruset fortfarande pågår och Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt arbete hemifrån för de som har möjlighet.

De 21 provanordnarna ser också stora utmaningar med att genomföra provet. Det gäller framför allt svårigheten att få tag på tillräckligt många fungerande lokaler och att rekrytera och utbilda den provpersonal som krävs.

Kraftigt ökat behov av lokaler och provpersonal
Enligt UHR:s beräkningar väntas närmare 100 000 personer vilja skriva högskoleprovet i höst. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska hållas kommer exempelvis Stockholms universitet ha ett behov av över 2 300 lokaler och 4 200 provmedarbetare, att jämföra med de 595 lokaler och 900 medarbetare som krävs vanligtvis.

– De lokaler som används måste vara anpassade att genomföra högskoleprovet i och provpersonalen hinna få den utbildning som krävs. Det är viktigt både avseende smittspridningen och för att upprätthålla provets rättssäkerhet och motverka fusk, säger Karin Röding.

Två prov våren 2021 en möjlighet

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i en tidigare rapport utrett förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet i höst. SUHF anser att det är mycket som talar för att höstprovet bör ställas in och istället ersättas med två provtillfällen under våren 2021.

– Det är en uppfattning som UHR delar. Två prov i vår skulle ge tid att utveckla anmälningssystemet och innebära att provanordnarna hinner utbilda provpersonalen, säger Karin Röding.

De fem viktigaste skälen till att inte genomföra höstens högskoleprov

  • FHM:s rekommendationer att undvika att samla fler än 50 personer kommer att gälla även i höst. Fortsatt gäller också uppmaningen att arbetsgivare som har möjlighet att låta sina medarbetare arbeta hemifrån ska göra det för att minska smittspridningen i samhället.
  • Samtliga provanordnare är av åsikten att det inte är möjligt att genomföra provet i höst på ett ansvarsfullt sätt.
  • Provets jämförbarhet över tid kräver att det kan genomföras på liknande sätt vid varje tillfälle. Skulle provet genomföras med ett otillräckligt antal provledare eller bristfälliga lokaler i höst är risken för fusk betydande och jämförbarheten med tidigare provs resultat försämras och provets legitimitet påverkas negativt.
  • Det är inte de betydligt högre kostnaderna som är skälet till att provanordnarna ser det som omöjligt att genomföra provet i höst. Problemet är att det logistiskt inte går att leva upp till FHM:s rekommendationer, att få tag i tillräckligt många acceptabla skrivsalar och tillräckligt många utbildade provledare och andra yrkeskategorier.
  • För dem som tänkt skriva provet i höst är det av vikt att de får ett tidigt besked om att provet inte kommer att genomföras i höst. Det kan möjliggöra för dem att planera för andra aktiviteter för att öka möjligheterna att bli antagna till högskolan till våren 2021 eller senare.
  • Under ordnade former kan systemutveckling av anmälningssystemet göras för att två prov ska kunna genomföras under en termin, där man endast får göra ett av dem. Det ger också provanordnarna skälig tid att utbilda provmedarbetare. Analysen av antagningen till höstterminen 2020, som ska vara klar under oktober, kan också ge vägledning om huruvida ändringar behöver göras av nuvarande antagningsregler (alternativt urvalsregler).

Vilka arbetar med högskoleprovet?

UHR tar fram och utvecklar provet samt distribuerar det till de universitet och högskolor som anordnar provet. UHR analyserar och rättar provsvaren och tar beslut om resultat. UHR utreder även frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen. De 21 lärosäten som är provanordnare ansvarar för genomförandet av provet under provdagen på ca 120 orter runt om i Sverige. Det handlar bland annat om att ordna provlokaler, anställa provpersonal och att genomföra högskoleprovet på ett rättssäkert sätt och motverka fusk.

Fakta om högskoleprovet

Provorter

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se