En kvinna med svensk bakgrund från ett akademikerhem – det är den typiska deltagaren i utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme. Män, studenter från studieovana hem och studenter med utländsk bakgrund är underrepresenterade. För att minska snedrekryteringen krävs informationsinsatser och ökad vägledning, enligt en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR).


Programmen Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme, som UHR administrerar på uppdrag av Sida, ger studenter möjlighet att genomföra fältstudier respektive utbytesstudier i låg- och medelinkomstländer. Tidigare studier har visat att det är en homogen grupp som söker utbyten eller stipendier genom programmen: de flesta är kvinnor med svensk bakgrund från akademikerhem. Män, personer från studieovana hem och personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade. Det är även studenter med funktionsvariationer.

Komplicerat att få nya grupper att delta

I en ny rapport har UHR undersökt hur deltagandet i programmen kan breddas och vilka hinder som finns för det. Rapporten bygger på intervjuer med studenter och personal vid två lärosäten: Stockholms universitet och Uppsala universitet. I intervjuerna kommer det fram att frågan om breddad rekrytering till Linnaeus-Palme och MFS anses vara komplicerad och svårlöst.

– En rad utmaningar lyfts fram, bland annat bristande kunskap om studenternas bakgrund och att urvalet till programmen sker i redan selekterade studentgrupper, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare vid UHR. Undersökningar pekar på att det finns en snedrekrytering även till andra internationella mobilitetsprogram och att den kan se olika ut beroende på program.

Studenter som är säkra i den akademiska miljön

I intervjuerna beskrivs Linnaeus-Palme- och MFS-studenterna som driftiga, strukturerade, välplanerade, ambitiösa och säkra i den akademiska miljön. Ett viktigt skäl till att delta i programmen är möjligheten att skaffa sig erfarenheter och kompetenser som kan vara konkurrensfördelar i yrkeslivet. Möjligheten att få internationell erfarenhet och intresse för de globala målen och hållbarhetsfrågor är också viktiga drivkrafter.

Begränsade kunskaper om programmen

Att inte fler studenter söker till MFS och Linnaeus-Palme beror på flera saker. En orsak som lyfts fram i rapporten är dåliga kunskaper om programmen, både bland studenter och vid institutionerna. Även konkurrens från andra internationella program, till exempel Erasmus+, nämns som en viktig orsak. Det är också relativt få institutioner som arbetar med och erbjuder utbyten inom de två programmen.

– För att bredda rekryteringen till Linnaeus-Palme och MFS krävs insatser när det gäller marknadsföring, information och vägledning, säger Sanna Palomaa, enhetschef vid UHR. Det är också viktigt att studenter informeras om att det är en bra merit på arbetsmarknaden att delta i internationella utbyten. Vår undersökning visar också att UHR och lärosätena gemensamt behöver definiera vad som menas med breddad rekrytering till Linnaeus-Palme och MFS.

Rapporten: Breddad rekrytering till Linnaeus-Palme och Minor Field Studies (MFS)

Fakta: MFS och Linnaeus-Palme

  • Minor Field Studies (MFS) ger studenter som är i slutet av sin högskoleutbildning möjlighet att göra en mindre fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till en uppsats eller ett examensarbete. Fältstudien ska genomföras under minst åtta veckor och studenten får ett stipendium som ska täcka en del av kostnaderna.
  • Linnaeus-Palme partnerskap är ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i låg- och medelinkomstländer. Studenter har möjlighet att studera från 10 till 40 veckor i samarbetslandet.