UHR:s styrelse har beslutat om ändringar i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Beslutet innebär att den som söker till högskolan med äldre gymnasiebetyg inte kompenseras för ändringar i reglerna för särskild behörighet.

För att kunna antas till en högskoleutbildning krävs alltid grundläggande behörighet. Många utbildningar har även krav på specifika förkunskaper i form av särskild behörighet. Till utbildningar på grundnivå anger UHR:s föreskrifter idag den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter och områdeskurser, men från och med den 31 maj 2022 tas dessa bort. UHR har därför tagit fram nya föreskrifter om särskild behörighet, med bestämmelser om vilka krav som får ställas på en utbildning som leder fram till yrkesexamen och vilka krav som får ställas till övrig utbildning.

Ingen kompensation för äldre gymnasiebetyg

Att områdeskurserna tas bort innebär att sökande med gymnasieskolans äldre slutbetyg – betyg från tiden innan gymnasieexamen infördes 2011 – inte längre kan få meritpoäng för sina områdeskurser. UHR har utrett hur dessa sökande skulle kunna kompenseras i antagningen, men beslutat att inte ge någon kompensation.

Orsaken är att ett schabloniserat tillägg av meritpoäng inte blir likvärdigt – en del sökande skulle få ett tillägg de inte skulle ha haft och andra ett för lågt tillägg. Som en följd av beslutet försvinner även det schabloniserade meritpoängstillägg som sökande med äldre betyg från Europaskolan och International Baccalaureat Diploma tidigare fått.

Utländska gymnasiebetyg räknas om på nytt sätt

De ändrade föreskrifterna innebär även en revidering av hur flera utländska gymnasiebetyg räknas om i antagningen till den svenska högskolan. Syftet är att ge alla sökande likvärdiga förutsättningar att antas, oavsett varifrån de har sin gymnasieutbildning.

En annan förändring är att International Baccalaureates ändrade matematikkurser har fått en motsvarighet i svenska kurser.

Olika datum för tillämpning

UHR:s reviderade föreskrifter träder i kraft den 1 juli, men bestämmelserna har olika tillämpningsdatum. Bestämmelser som gäller omräkningstabeller samt vad kurser i matematik från International Baccalaureat ska anses motsvara i svensk gymnasieutbildning tillämpas första gången till utbildning som börjar efter den 31 maj 2021. Bestämmelser som gäller kompensation för att områdesbehörigheterna tas bort tillämpas för första gången till utbildning som börjar efter den 31 maj 2022.