Tre högskoleprov kommer att kunna genomföras 2021, varav två på våren. Det är UHR:s slutsats i delredovisningen av regeringsuppdraget att ta fram fler högskoleprov.


Regeringen gav i augusti UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov, så att minst tre prov per kalenderår finns tillgängliga under åren 2021 till 2023. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset, genom färre skrivande per provtillfälle och bättre möjligheter till social distansering. UHR ska, efter ett tilläggsuppdrag från regeringen, även redovisa vilka konsekvenser det högskoleprov som genomfördes i höst haft på möjligheten att ha tre prov tillgängliga nästa år.

Två prov möjliga i vår

UHR konstaterar att höstens genomförda prov inte hindrar att tre högskoleprov kan finnas tillgängliga 2021 – två på våren och ett på hösten. Att högskoleprovet genomfördes i höst hindrar inte heller det framtida arbetet med att ta fram ytterligare prov per år 2022 och 2023, förutsatt att pandemiläget inte förvärras på ett oförutsägbart sätt.

Syftet med att ha två provtillfällen under våren är att få en jämn fördelning av skrivande, så att provet kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Det är därför nödvändigt att ha en och samma anmälan för båda tillfällena. Tanken är inte heller att provdeltagaren ska kunna välja mellan de två datumen, utan UHR och provanordnarna gör fördelningen av skrivande till respektive provtillfälle.

Fler prov medför ökade kostnader

Merkostnaden för att ta fram ett ytterligare högskoleprov per kalenderår 2021 till 2023 uppskattas till drygt 2,8 miljoner kronor per år. Det omfattar bland annat kostnader för att konstruera högskoleprovet. Utöver det beräknas UHR:s kostnader, bland annat för tryck och distribution, öka med minst en miljon kronor.

UHR ska slutredovisa uppdraget om att ta fram fler högskoleprov till regeringen den 20 maj 2021.

Delredovisning: Uppdrag att ta fram fler högskoleprov (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se