Att säkerställa antagningen till högskolan var UHR:s högsta prioritet under ett 2020 präglat av coronapandemin. Även arbetet med högskoleprovet tog stora resurser i anspråk under året, samtidigt som myndigheten – trots pandemin – såg ett fortsatt högt söktryck till de internationella utbytesprogrammen.

Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR


– Förra året varit ett speciellt år på många sätt. Pandemin och dess effekter har präglat både Sverige och världen och självklart även UHR:s verksamhet, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR, med anledning av att UHR:s årsredovisning nu lämnats till regeringen.

Antagningen prioriterad verksamhet

Att säkerställa att den samordnade antagningen – som UHR ansvarar för på uppdrag av 39 lärosäten – fungerar var myndighetens högsta prioritet under 2020. För att säkra upp för eventuell sjukfrånvaro bland medarbetarna fattade UHR tidigt beslut om att inrätta en krisorganisation.

– Det innebar bland annat att vi inledde ett mer intensivt samarbete med lärosätena och lånade extra resurser till antagningsverksamheten från andra delar av myndigheten. Insatserna föll väl ut – trots att antalet anmälningar ökade med nästan 17 procent hölls alla tidsplaner i antagningsprocessen, säger Maria Linna Angestav.

Högskoleprovet påverkat av pandemin

Även högskoleprovet har i hög utsträckning påverkats av coronapandemin. Till följd av pågående smittspridning och efter dialog med Folkhälsomyndigheten beslutade UHR i mars att ställa in vårens högskoleprov, som hade nästan 70 000 anmälda.

Efter tidigare beslut om att ställa in även höstens prov genomfördes ett begränsat högskoleprov den 25 oktober. Provet genomfördes efter att regeringen gjort det möjligt för UHR att begränsa kretsen av provdeltagare, tillfört extra medel och tillsatt en nationell samordnare.

– Arbetet med högskoleprovet har tagit stora resurser i anspråk under året, säger Maria Linna Angestav.

Högt söktryck till de internationella programmen

Även de program för internationellt samarbete som UHR ansvarar för har påverkats av coronapandemin. Många skolor, högskolor och vuxenutbildningar som bedriver internationella projekt har genomfört sina aktiviter på digital väg. Aktiviteter har även ställts in, men trots pandemin har UHR sett ett högt söktryck till de internationella utbytes- och samarbetsprogrammen.

Hemarbete har inneburit nya utmaningar

Pandemin har även haft stor inverkan på det interna arbetet på UHR. Sedan i mars har alla anställda, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, rekommenderats att arbeta hemifrån.

– Hemarbetet har inneburit utmaningar och ställt nya krav, men i det stora hela är min bild att det fungerat väl, säger Maria Linna Angestav.

– Trots de särskilda förutsättningarna som rått, och fortfarande råder, bedömer jag att UHR under 2020 väl genomfört de uppdrag och den verksamhet som myndigheten ansvarar för. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för insatserna under året som gått.

Läs mer

UHR:s årsredovisning 2020 (pdf)

UHR: Året i siffror 2020 (pdf)

UHR: The year in numbers 2020 (pdf)

Bilden ovan: Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.