Fram till den 14 november kan universitet och högskolor ansöka om medel för att höja kvaliteten i sina distansutbildningar. UHR kommer att fördela minst 12 miljoner kronor till sådana utvecklingsprojekt under 2022.

Teckning föreställande tre medarbetare vid universitet eller högskola som tillsammans fyller i ett ansökningsformulär

Regeringen har gett UHR i uppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor 2021–2022. UHR genomför detta uppdrag inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". 

Projektutlysningen ska främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Nu är utlysningen öppen och lärosätena kan söka projektmedel fram till och med den 14 november.  

Organisation och kultur

Till skillnad från många andra utlysningar av projektmedel är målet för utlysningen inte att utveckla nya former för distansutbildning. I stället ska projektmedlen användas för att utveckla lärosätenas organisation och kultur för distansutbildning. Erfarenheter visar att en övergripande strategi för distansutbildning behöver omfatta hela organisationen om studenterna ska få en högkvalitativ distansutbildning.

Syfte och mål

Projektutlysningen ska främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Inom uppdraget ska lärosäten i projektform få möjligheten att vidareutveckla sin organisation och kultur för distansutbildning.

Projektutlysningens huvudsakliga mål är att:

  • utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning
  • stärka lärosätenas långsiktiga kvalitetssäkringsarbete inom distansutbildning, där samverkan och kunskapsdelning ses som viktiga komponenter
  • vidareutveckla lärosätenas organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Målgruppen för projektutlysningen är lärosäten som avser att långsiktigt utveckla sin distansutbildning.

Praktisk information

Totalt kommer UHR att fördela minst 12 miljoner kronor för projekt inom utlysningen. En förutsättning för denna fördelning är att regeringen beslutar tilldela medel till UHR.

Projektansökan skickas in senast vid midnatt den 14 november.
UHR meddelar beslut om projektmedel senast den 10 december.
Lärosätena ska kunna rekvirera beviljade projektmedel så att de kan börja projekten den 1 februari 2022.

UHR kommer att genomföra webbmöten i samband med utlysningen (vecka 38–39 samt 43–44), där det finns möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer. Under ansökningstiden kommer UHR även att publicera frågor och svar löpande om utlysningen på webbsidan distans.uhr.se/projektmedel. Där finns även mer information om utlysningen, samt ansökningsformulär och anvisningar.

Kontakt

Frågor rörande innehåll i projektansökan kan skickas till projektledare mikael.andersson(at)uhr.se. Frågor som rör praktiska detaljer svarar projekthandläggare kajsa.gomez.svensson(at)uhr.se på.

Vid tekniska frågor gällande ansökningssystemet (som hur man skickar in ansökan eller lägger till bilagor), kontakta distans(at)uhr.se.