Det är möjligt att genomföra minst tre högskoleprov per kalenderår under åren 2021 till 2023 om det skulle krävas för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Men en förutsättning är att proven kan kvalitetssäkras enligt de rutiner som gäller, att antalet provdeltagare kan begränsas och att det finns tid och resurser för planering och genomförande. Det visar UHR:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram fler högskoleprov.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset fick UHR i höstas i uppdrag av regeringen att ta fram fler högskoleprov under åren 2021 till 2023. I slutredovisningen av uppdraget, som idag lämnas till regeringen, konstaterar UHR att det går att genomföra tre högskoleprov per år på ett smittskyddssäkert sätt, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronaviruset. Slutsatsen bygger bland annat på erfarenheter från hösten 2020 och våren 2021, då totalt tre högskoleprov anordnades trots hög smittspridning.

Begränsning av antal skrivande vid senaste proven

I höstas genomfördes ett högskoleprov med begränsningar av vilka och hur många som fick skriva provet. Under våren anordnades två provtillfällen, även de med begränsningar vad gäller deltagarna. Proven genomfördes enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, regeringens riktlinjer och med stöd av den nationella samordnaren för högskoleprovet.

Syftet med begränsningarna av antalet deltagare och platser vid provet var att göra det möjligt att hålla smittskyddssäkra avstånd i provsalarna. UHR konstaterar att begränsningarna var nödvändiga för att höstens och vårens prov skulle kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Kan krävas fortsatta begränsningar

Om tre provtillfällen per år av smittskyddsskäl ska anordnas även framöver bedömer UHR att det fortsatt krävs begränsningar. En förutsättning är också att proven och genomförandet av dem kan kvalitetssäkras enligt de rutiner som gäller. Dessutom behöver de universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet framförhållning och resurser för att ordna lokaler och rekrytera och utbilda provpersonal.

Om åtgärder om avstånd inte längre skulle krävas med hänsyn till smittspridning behövs inte heller begränsningar vid högskoleprovet. Då skulle antalet platser per provlokal öka, vilket skulle reducera behovet av lokaler och provvakter.

Digitalisering möjligt steg i utvecklingen

När det gäller den fortsatta utvecklingen av högskoleprovet lyfter universiteten och högskolorna i rapporten fram en digitalisering av provet som ett steg för att säkerställa provets genomförande, minska sårbarheten och garantera rättssäkerheten. Vidare menar UHR att förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet behöver utformas i nära dialog med de provanordnande lärosätena.

Slutredovisning: "Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning" (pdf)

Läs mer om högskoleprovet på Studera.nu

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se