Bedömning av reell kompetens har i de flesta fall integrerats i universitets och högskolors ordinarie verksamhet och samverkan mellan lärosäten är idag en naturlig del av arbetet. Det visar UHR:s uppföljning av den tidigare pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens. Flera lärosäten lyfter också att de vill se en nationell samordning på området.

Den som saknar behörighet för högskolestudier kan få sina faktiska kunskaper och kompetenser prövade vid ansökan till högskolan – en bedömning av så kallad reell kompetens. Man kan också få en bedömning av reell kompetens för att kunna tillgodoräkna sig kunskaper som man skaffat sig utanför det formella utbildningssystemet.

Från 2016 till 2018 samordnade UHR på regeringens uppdrag en pilotverksamhet för att stödja universitet och högskolor i bedömningen av reell kompetens. UHR har nu, på uppdrag av regeringen, följt upp hur lärosätena arbetat sedan pilotverksamheten avslutades.

– Uppföljningen visar att majoriteten av de 23 lärosäten som deltog har fortsatt att integrera arbetet med bedömning av reell kompetens i sin ordinarie verksamhet, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den samverkan med andra lärosäten som påbörjades i och med pilotverksamheten har i de flesta fall också etablerats som en naturlig del av arbetet.

Nya riktlinjer har tagits fram

Enligt uppföljningen har flera lärosäten efter pilotverksamhetens slut utvecklat nya arbetssätt för bedömning av reell kompetens. På flera högskolor har pilotverksamheten också resulterat i nya roller.

– Pilotverksamheten har bidragit till att skapa diskussioner bland de som arbetar med reell kompetens på universiteten och högskolorna, säger Sara Ahlstedt, utredare på UHR. Samtidigt menar flera lärosäten att akademins kunskap om kompetenser som tillägnats utanför det ordinarie utbildningssystemet behöver öka.

Vägledningen har utvecklats

Flertalet lärosäten har erbjudit sina medarbetare kompetensutveckling i frågor som rör bedömning av reell kompetens. Vägledningen har också utvecklats och det är fler lärosäten som idag har information på sina webbplatser för studenter som vill ansöka om en bedömning av reell kompetens.

Vill se nationell samordning

Flera lärosäten efterlyser en nationell samordning av arbetet med reell kompetens. UHR har idag ett sådant samordningsuppdrag när det gäller att validera yrkeskunskaper för antagning till yrkeslärarutbildningen. Vidare menar flera lärosäten att bristen på resurser gör det svårt att ytterligare utveckla arbetet med att bedöma reell kompetens.

Rapport: Uppföljning av pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens (pdf)

Fakta: Pilotverksamhet för bedömning av reell kompetens

  • UHR samordnade 2016‒2018 på regeringens uppdrag en pilotverksamhet för att stödja högskolor och universitet att skapa varaktiga strukturer och samarbeten kring bedömning av reell kompetens.
  • I pilotverksamheten – där 23 lärosäten deltog – utvecklades metoder, modeller och samarbeten för att effektivisera och höja kvaliteten på bedömning av reell kompetens.

Läs mer om pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens

Fotnot: UHR har i uppdrag av regeringen att fram ett nationellt behörighetsprov som – liksom en bedömning av reell kompetens – ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om det nationella behörighetsprovet