Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om ändringar i myndighetens föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. De reviderade föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022 och de beskriver vilka kompetenser som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Två unga manliga elever ser tillsammans i en bok. Foto: Eva Dalin

Den 1 januari 2022 träder ändringar i högskoleförordningen i kraft, som gäller vilka kompetenser som krävs för grundläggande behörighet för högskolestudier. Det handlar bland annat om att sökande ska ha kunskaper i svenska och engelska, ett vetenskapligt förhållningssätt och problemlösningsförmåga. Förändringarna gäller vid antagning till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2022.

Tydligt beskrivna kompetenser

Med anledning av ändringarna i högskoleförordningen har UHR:s styrelse beslutat om reviderade föreskrifter som beskriver de kompetenser som krävs för högskolestudier från och med 2022. Att kompetenserna är tydligt beskrivna är viktigt bland annat för dem som saknar grundläggande behörighet genom formella meriter och som kan få sin kompetens prövad.

För att de sökande ska kunna göra välavvägda val måste de få veta vilka kompetenser som krävs för högskolestudier. Kompetenserna behöver också vara tydligt beskrivna för att universiteten och högskolorna i Sverige ska kunna bedöma reell kompetens på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.

Samma krav på kompetenser som tidigare

I föreskrifternas nya bestämmelser om nödvändiga kompetenser för grundläggande behörighet ligger kunskaperna på motsvarande nivå som en gymnasieexamen som ger grundläggande behörighet, men stämmer även överens med nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) eftersom kunskaperna och förmågorna kan ha förvärvats på andra sätt än genom gymnasieutbildning.

Föreskrifterna om nödvändiga kompetenser beskriver de kompetenser som är helt nödvändiga för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare, det vill säga minsta gemensamma nämnare för att kunna tillgodogöra sig högskolestudierna.

Fakta: reell kompetens och nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet

  • Den som saknar grundläggande behörighet kan idag få sina faktiska kunskaper och kompetenser prövade vid ansökan till högskolan – en bedömning av så kallad reell kompetens.
  • UHR har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt behörighetsprov som kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet ska vända sig till personer som är minst 24 år och inte slutfört gymnasieutbildning eller motsvarande.
  • För att få ett meritvärde måste den sökande göra ett högskoleprov. I vissa fall måste sökande komplettera med kurser för att uppfylla eventuella krav på särskild behörighet till en specifik utbildning.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval, UHRFS 2021:4 (pdf)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se