Studenter behöver få både internationella och interkulturella perspektiv under utbildningen för att öka sina möjligheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad. Men inte tillräckligt många studenter i Sverige tar vara på de möjligheter till internationell mobilitet som EU erbjuder. Detta gäller särskilt studenter som kommer från studieovana hem och har begränsade möjligheter.

Renskötare vakar över sin springande hjord av renar

Universitet och högskolor siktar på att få fler studenter att delta i mobilitetsprogrammen inom ramen för  Erasmus+. Lärosätena räknar med att blandad mobilitet – det vill säga fysisk och virtuell mobilitet i kombination – och kortare mobilitetsperioder ska få studenter från underrepresenterade grupper att delta i högre utsträckning. Förhoppningen är att de ökade möjligheterna till blandad mobilitet ska väcka studenters intresse för utlandsstudier. Pandemin har redan banat väg för fler virtuella utbyten, konstaterar flera universitet och högskolor.

Inspirerande lärare

Lärarna är viktiga när det gäller att inspirera och motivera studenter till att välja utbyten utomlands, särskilt studenter vars föräldrar inte är akademiker. Om lärarna själva har deltagit i internationella utbyten ökar förutsättningarna för att fler studenter även från studieovana hem väljer att delta i internationella utbyten.

Hur når vi studenterna?

Universiteten och högskolorna har olika strategier för att få fler grupper att välja utlandsstudier. En del försöker nå så många som möjligt med samma budskap och behandlar alla lika, andra riktar sig särskilt till studentgrupper som brukar välja bort studier utomlands.

Flera lärosäten behöver öka sina kunskaper om vad deras egna studenter tror, tycker och tänker om internationellt utbyte för att lyckas med att bredda rekryteringen till internationell mobilitet.

Bakgrund

Europeiska kommissionen vill öka inkluderingen och mångfalden i Erasmus+ under den nya programperioden 2021–2027. Detta ligger i linje med lärosätenas och UHR:s uppdrag att främja breddad rekrytering till högre utbildning. Därför har vi nu kartlagt hur svenska universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering när det gäller internationell mobilitet.

Det gäller att stödja de studenter som har särskilda utmaningar och underrepresenterade studentgrupper så att de kan ”genomföra internationell mobilitet”, det vill säga utnyttja möjligheterna till utbyten i Europa.

UHR:s rapport tar upp både utmaningar och goda exempel på hur lärosätena arbetar för att inkludera även studenter som på grund av till exempel sociala, ekonomiska eller hälsomässiga faktorer inte söker sig till internationellt utbyte. De nya inslagen i Erasmus+, som utbyte i en blandning av fysiskt och virtuellt format, ger universitet och högskolor utökade möjligheter till inkludering. Rapporten kan fungera som inspiration för vidareutveckling av inkluderingsarbetet både för lärosätenas och UHR:s räkning.

Se rapporten Breddad rekrytering till internationell mobilitet. Lärosätenas arbete med breddad rekrytering i internationell studentmobilitet (2021:8) i Publikationsbutiken

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se