Internationella partnerskap är till stor nytta för de elever som deltar, och samarbetet påverkar den långsiktiga skolutvecklingen positivt. Det uttrycker personal, rektorer och huvudmän för svenska skolor och förskolor i en ny analys av internationella partnerskap.

En manlig lärare med glasögon och rutig skjorta visa världskarta för två lågstadieelever. Foto: Scandinav Bildbyrå/Astrakan
UHR har analyserat användning och resultat av skolornas arbete med programmet 2014–2019. Totalt ombads 786 deltagare, rektorer, huvudmän och icke-deltagande personal att skatta projektens långsiktiga effekter via fem länkade enkätstudier. Svarsfrekvensen var i genomsnitt 69 procent.
 
De som svarade var knutna till 102 projekt vid 94 skolor som fått finansiering för ett Erasmus+ strategiskt partnerskap med fokus på grundläggande färdigheter. Åren 2014–2019 beviljades totalt 117 projekt vid 108 svenska skolor/förskolor medel för partnerskap med inriktning mot grundläggande färdigheter, det vill säga läsning, naturkunskap, matematik och teknik.
 
Studiens upplägg ger en god uppfattning om de långsiktiga effekterna av partnerskapen. Det breda urvalet och svarsfrekvensen ger en tydlig bild av vad som krävs på skolnivå för att få bästa möjliga resultat.

Partnerskapen är effektiva oavsett skolprofil och lokalisering

En stor del av de finansierade partnerskapen har bedrivits av skolor med tidigare erfarenhet av Erasmus+. Det visar sig att ökad erfarenhet ger större genomslag på skolnivå.  Landsbygdsskolor, skolor med en större andel högutbildade föräldrar och skolor med en stor andel elever med utländsk bakgrund får ungefär samma genomslag av att delta.
 
Skolornas och skolförvaltningarnas interna arbete för att skapa förankring och delaktighet kring partnerskapen är avgörande för att Erasmus+ ska få ett långsiktigt och positivt avtryck på skolan. Det är något att tänkta på för alla de skolor som funderar på att ansöka om medel från Erasmus+.
 
Ladda ner rapporten ”Partnerskap, delaktighet och skolutveckling”. För en fördjupning kring de statistiska analyserna, se Bilaga D.

Mer om rapporten

Mikael Olsson, Avdelningen för analys, tillträdes- och främjandefrågor (072 216 72 50, mikael.olsson@uhr.se)

Mer om Erasmus+ för skola

Susanne Ribbesjö, Avdelningen för internationellt samarbete (010-470 03 00, susanne.ribbesjo@uhr.se

Erasmus+ 

UHR är nationell myndighet för Erasmus+, ett europeiskt program med omfattande resurser för svenska skolor.
 
Sedan 2014 har Erasmus+ strategiska partnerskap gett svenska förskolor och skolor möjlighet att söka finansiering för samarbete med skolor i Europa. Partnerskapet är sedan 2021 tillgängligt i ytterligare förenklad form. 

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se