Första december ändras instruktionen för Universitets- och högskolerådet och en ny paragraf tillkommer. I den anges att myndigheten ska samverka med flera andra myndigheter inom sektorn kring kompetensförsörjning.

Det gemensamma målet inom samverkansuppdraget är att stärka kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet på nationell nivå och det genomförs inom ett antal samverkansområden och arbetsgrupper.

Den nya paragrafen i Universitets- och högskolerådets instruktion lyder ”Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitetskanslersämbetet, Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning.”

– Kompetensförsörjning står högt på den nationella agendan och UHR har en viktig roll att spela i den fortsatta myndighetssamverkan. Myndighetens breda uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelse inom kompetenförsörjningsområdet, bland annat är våra uppdrag inom studieinformation, internationalisering, bedömning av utländsk utbildning och validering viktiga delar. Jag ser fram emot det fördjupade samarbetet med de andra myndigheterna, säger gd Eino Örnfeldt.

Fortsättning på tidigare samverkansprogram

Till stor del är uppdraget en fortsättning på det samverkansprogram som dåvarande regering etablerade mellan åren 2020–2022 och där UHR ingick i ett flertal grupperingar. Respektive myndighets generaldirektör ingår i en grupp som beslutar om den strategiska inriktningen och konkreta förslag. Förslagen tas fram av en styrgrupp som består av representanter från respektive myndighet.