Eurydikenätverket har granskat hur utbildningspolitiken i de europeiska länderna bidrar till EU:s utbildningsmål och presenterar en översikt över de senaste sju årens reformer inom områdena förskola, grundläggande färdigheter, tidiga avhopp från utbildning, högre utbildning och digitala kompetenser.

Fyra högstadieelever använder dator i klassrum. Foto: Astrakan Images AB
Nytt för i år är indikatorer för reformer som stöder utvecklingen av digital kompetens i Europas skolor. Urvalet av indikatorer baseras på de strategiska prioriteringarna i EU-kommissionens handlingsplan för digital utbildning 2021–2027.

Politiskt fokus på förskolan

För att öka deltagandet i förskolan har en del länder genomfört reformer för att säkerställa platsgaranti. Sverige och andra länder har gått steget längre genom att göra förskoleundervisningen obligatorisk för alla barn ett eller flera år före grundskolan. Irland, Italien, Malta och Finland har haft reformer för att stärka kvaliteten på förskoleundervisningen och flera länder har antagit nya eller uppdaterade läroplaner med nya kunskapsmål. En del länder har infört specifika stödåtgärder för barns språkutveckling. 
 
Deltagandet i svenska förskolor är högt men det fattas utbildade förskolelärare.

Fler elever uppnår inte grundläggande färdigheter

De senaste tio åren har andelen lågpresterande elever ökat i hela EU. En femtedel av eleverna saknar tillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. De flesta länderna i Europa mäter elevernas färdigheter i nationella prov och de erbjuder centralt stöd till skolor som har många missgynnade elever. 
 
Trots goda utbildningsresultat över lag har Sverige en utmaning med likvärdighet i utbildningen. Social och etnisk segregation ökar i svenska skolor, även om vi fortfarande ligger under EU-genomsnittet.

Få reformer inom högre utbildning

Reformer för högre utbildning i europeiska länder handlar främst om att bredda rekryteringen genom antingen nya strategier med kvantitativa mål eller genom att erkänna tidigare informellt eller icke-formellt lärande. Men Europa behöver fortfarande göra mer för att främja breddad rekrytering och öka deltagandet i högre utbildning.
 

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Mer information

Kontakta utredare Madelen Charysczak, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.
 
Telefon: 010-470 03 00
 
E-post: madelen.charysczak@uhr.se