Nästa år har organisationer inom hela utbildningsområdet chans att söka drygt 315 miljoner kronor för internationella utbyten och samarbeten – en kraftig ökning jämfört med i år. Universitets- och högskolerådet (UHR) fördelar pengarna, som ger skolor, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar och lärosäten möjlighet till utbyten och samarbetsprojekt med andra länder.

Pengarna beviljas inom Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inför 2017 ökar budgeten med drygt 45 miljoner kronor jämfört med i år. Genom att skjuta till mer medel vill EU-kommissionen ge fler medborgare möjlighet att delta i internationella utbyten och därigenom stärka de europeiska utbildningssystemen och öka Europas konkurrenskraft.

- Erasmus+ innebär många möjligheter för både personer och organisationer i Sverige, säger Ulf Melin, generaldirektör för UHR. Vi hoppas nu att många skolor, lärosäten och andra organisationer tar chansen att söka de pengar som finns och ger elever, studenter och personal möjlighet att utvecklas genom utbyten med andra länder.

Möjligheter inom Erasmus+

Inom Erasmus+ kan organisationer inom utbildning söka bidrag för att:

  • Erbjuda lärare och annan personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser, erfarenhetsutbyten, undervisningsuppdrag och om att följa europeiska kollegor i arbetet.
  • Ge elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkeshögskolan möjlighet till praktik på arbetsplatser i Europa.
  • Erbjuda studenter på universitet och högskolor möjlighet till studier och praktik i andra länder, framför allt inom Europa. Det finns även vissa möjligheter till studier i utomeuropeiska länder.
  • Genomföra samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med skolor, förvaltningar, lärosäten och andra organisationer i Europa.

Sista ansökningsdag till Erasmus+ 2017 är den 2 februari (student- och personalutbyten) och den 29 mars (samarbetsprojekt).

Fakta: Erasmus+ och budgetökningen

Erasmus+ är EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. I Sverige ansvarar UHR för Erasmus+ utbildning och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för Erasmus+ ungdom.

Läs mer om Erasmus+ utbildning på UHR:s webbplats utbyten.se

Mer information om Erasmus+ ungdom på MUCF:s webbplats

Medel inom Erasmus+ utbildning 2017

Erasmus+ högre utbildning: Totalt finns drygt 167 miljoner kronor att söka - en ökning med ca 14 procent jämfört med 2016.

Erasmus+ skola: Totalt finns drygt 50,3 miljoner kronor att söka - en ökning med drygt 30 procent jämfört med 2016. 

Erasmus+ yrkesutbildning: Totalt finns drygt 80,5 miljoner kronor att söka - en ökning med drygt 10 procent jämfört med 2016. 

Erasmus+ vuxenutbildning: Totalt finns drygt 16,7 miljoner kronor att söka - en ökning med drygt 40 procent jämfört med 2016.

För mer information, kontakta:

Daniel Edquist
Enhetschef, UHR
072-212 16 70

Gunnel Rydholm Olsson
Enhetschef, UHR
010-470 04 63

Pressfunktionen UHR
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Pressbilder

Pressbilder på UHR:s generaldirektör Ulf Melin hittar du här