Varje år studerar 3 000 svenska studenter en till två terminer på europeiska universitet genom Erasmusprogrammet, men Sverige fyller inte sin kvot. Nu ökar EU budgeten och det blir därför ännu angelägnare att stimulera det svenska intresset för utbyten. En ny studie om hur och varför studenter väljer utlandsstudier kan hjälpa lärosätena och UHR att öka det svenska deltagandet i Erasmus.

– De senaste åren har antalet svenska studenter som studerar utomlands ökat, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Utvecklingen går åt rätt håll, men ännu fler borde ta vara på de möjligheter till mobilitet inom högre utbildning som EU erbjuder.

Uppsala universitet har på uppdrag av UHR undersökt varför och hur studenter väljer att genomföra utbyten med Erasmus+. Studien visar att studenternas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för deltagande i Erasmusprogrammet. Detta bekräftar slutsatserna i rapporten ”Vägen till utlandsstudier”, som Centrala studiestödsnämnden (CSN) och UHR presenterade nyligen: Sverige har problem med social snedrekrytering till utlandsstudier.

Svenska Erasmusstudenter skiljer sig på flera sätt från övriga högskolestudenter i Sverige. De är yngre, andelen kvinnor är större och fler kommer från familjer med både högre utbildningsnivå och inkomst. Från gymnasiet har de högre studiemeriter och har läst mer språk, samhällsvetenskap eller humaniora. Nästan alla är programstudenter i högskolan, de som har gått samhällsvetenskapliga utbildningar är överrepresenterade och fler har läst på avancerad nivå.

Ju högre utbildning föräldrarna har desto bättre presterar barnen i skolan och högpresterande studenter är i sin tur överrepresenterade i Erasmusprogrammet. Studiemeriter, språkval och studieval i högskolan är de faktorer som har starkast påverkan för att delta i Erasmus.