Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att det krävs ökade resurser till Universitets- och högskolerådet, UHR, för att förstärka arbetet med att upptäcka, utreda och förebygga fusk på högskoleprovet. UHR får en årlig resursförstärkning på 15 miljoner kronor för 2020–2022.

– Denna resursförstärkning är välkommen, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Vi är tacksamma att statsrådet Matilda Ernkrans har hörsammat vår skrivelse 2019-06-20 till regeringen.

Högskoleprovet är sedan 1977 en del av antagningssystemet till högre utbildning. Högre utbildning är också en del av landets välfärdssystem eftersom högre utbildning är kostnadsfri för de flesta i Sverige och berättigar till studiemedel.

– Den som antas genom att ha fuskat på högskoleprovet kommer alltså i åtnjutande av det generalla välfärdssystemet, säger Karin Röding. Att stävja fusket är en fråga om rättvis antagning och att ingen ska ta en utbildningsplats från någon annan på felaktiga grunder.

Regeringen skriver vidare att högskoleprovet ”fyller i dag en viktig funktion som en väg in till högskolan. Det har under senare år uppdagats att det förekommer organiserat fusk vid högskoleprovet. Det är angeläget att fusk på högskoleprovet stoppas och att ingen som fuskat sig till ett resultat på provet kommer in på bekostnad av en sökande vars resultat baseras på faktiska kunskaper och förmågor. Fler åtgärder för att förhindra fusk är därför nödvändiga.” (Sid 169, Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.)