Ikväll sänder TV4 en granskning av alternativt urval till tandläkarutbildningen på Karolinska institutet.

Universitets- och högskolerådet är tillståndsgivande myndighet och fattar beslut om lärosätenas användning av alternativt urval i enlighet med 7 kap 15 §  högskoleförordningen (1993:100):

”Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och högskolerådet medge att en högskola vid urval till en viss utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §. Ett medgivande ska avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen. Förordning (2012:712).”

Tillståndet för Karolinska institutet för innevarande period gavs i december 2017 och gäller i tre år. Karolinska institutet har tillämpat alternativt urval till en del av utbildningsplatserna inom tandläkarutbildningen sedan hösten 1993. Beslut om alternativt urval vid universitet och högskolor fattas enligt UHR:s delegationsordning av avdelningschefen för Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, Tuula Kuosmanen.

Universitets- och högskolerådet fick i juli 2018 i uppdrag av regeringen att främja universitets och högskolors användning av lokalt beslutade urvalsgrunder samt stödja lärosätena i arbetet med att utveckla sådana urvalsgrunder. I uppdraget ingår också att bedöma om det finns behov av föreskrifter om lokalt beslutade urvalsgrunder.

I propositionen Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (2017/18:204) framgår att det är angeläget att lärosätenas möjlighet att själva utforma del av urvalet bör utnyttjas i högre grad.

UHR:s insatser

2018

  • UHR skickade en enkät till alla lärosäten i syfte att identifiera goda exempel av lärosätenas användning av alternativt urval. Syftet var också att inventera lärosätenas behov av stöd i användandet av lokalt beslutade urvalsgrunder.

2019

  • Under 2019 fortsätter UHR arbetet med att bearbeta information och frågor som framkommit i enkätsvaren.
  • UHR uppmärksammar goda exempel från lärosätenas arbete på Uhr.se och i kontakt med universitet och högskolor.
  • UHR identifierar eventuella åtgärder för att kunna möta upp behov och stöd som lärosäten efterfrågar.
  • UHR analyserar och bedömer behovet av föreskrifter på området.