Universitets- och högskolerådet (UHR) har i ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat högskolans arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter från underrepresenterade grupper. Engagemanget inom högskolan är stort, men arbetet måste bli mer strukturerat om fler med olika bakgrund ska känna sig välkomna i den akademiska världen.

– Det är viktigt för demokratin att alla som kan klara av en högre utbildning ser högskolestudier som ett möjligt val i livet, säger Ulf Melin, generaldirektör på UHR. Sverige har inte råd att missa några framstående studenter i framtiden.

Sammansättningen av högskolestudenter ska spegla samhällets mång­fald, ge nya kunskapsper­spektiv och bredare erfarenheter. Med heterogena stu­dent­grupper blir studenterna redo att möta samhällets mångfald.

Universitet och högskolor ska bredda rekrytering till högskolan, men det är dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade föräldrar. Bristande studietradition får många att välja bort högskolan, men bland annat kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, skillnader mellan stad och landsbygd kan påverka vilka som studerar.

Breddad rekrytering inbegriper också breddat deltagande, vilket är att ge studenterna förutsättningar att klara av sina studier. Lärosätena bör även underlätta studenternas övergång till arbetslivet.

– Universitet och högskolor är positiva till arbetet, men ser utmaningar, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare på UHR. Det finns ett engagemang på lärosätena men arbetet med frågorna är inte alltid strukturerat och förankrat i organisationen. Det är viktigt att varje lärosäte tar fram en strategi för sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

UHR förordar även att universitetet och högskolor ska återrapportera sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande till regeringen. 

Kontakt

Aleksandra Sjöstrand
Utredare
010-470 03 67

Carina Hellgren
Utredare
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se