Antalet lärarprogram minskar med 10 procent men söktrycket totalt till lärarutbildningar är oförändrat. Universitetens och högskolornas totala utbildningsutbud hösten 2016 är i stort oförändrat jämfört med förra året. Antalet sökande till kurser och program minskar med två procent.

– Det är bekymmersamt att lärarutbildningarna inte får fler sökande, säger Ulf Melin, gene­raldirektör för UHR. Sveriges behov av lärare är mycket stort för kommande år.

Antalet förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningar ökar med 1,6 procent. Däremot minskar antalet förstahandssökande till civilingenjör och lärare (-28 %), speciallärare (-21 %), förskollärare (-2 %) och yrkes­lärare (-2 %). Antalet första­hands­sökande till ämneslärare är i stort sett oförändrat (0,2 %). De kategorier som ökar är gruppen övrigt (34 %), kompletterande pedagogisk utbildning (10 %), grundlärar­utbildning (8 %) samt specialpedagoger (4 %).

För utbildningar som leder till yrkesexamina ökar antalet program och kurser för civil­ingenjörer (10 %), socionomer (8 %), högskoleingenjörer (7 %) och sjuksköterskor
(6 %). Läkarutbildningen är oförändrad medan lärarprogrammen minskar (-10 %).

De stora universiteten har flest utbildningar och sökande

Sex universitet står för över 55 procent av utbildningsutbudet höstterminen 2016: universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå, Stock­holm, Lund och Linnéuniversitetet. Universiteten i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå får flest sökande totalt. Högskolan i Gävle och Teologiska högskolan Stockholm ökar mest procentuellt – tio respektive fem procent. Högskolan i Gävle ökar mest i faktiska tal, nära 800 fler.

Stockholms universitet har flest förstahandssökande, följt av universiteten i Göteborg, Uppsala och Lund. Teologiska högskolan Stockholm och Röda korsets högskola ökar mest procentuellt (båda har 14 procent fler förstahandssökande jämfört med hösten 2015). Högskolan i Gävle har störst faktisk ökning med drygt 1 300 fler anmälningar.

Färre män och nittiotalister söker till högskolan

Kvinnor ökar sin andel av de sökande med en procentenhet: könsfördelningen är 61 procent kvinnor och 39 procent män. I åldersfördelningen minskar anta­let sökande 25 år och yngre med sex procent. Åldersgruppen 19-21 minskar med åtta pro­cent. Detta då dessa årskullar minskar (-4 %) samtidigt som gruppen nu har det lättare att få arbete. Sökande utan svenska personnummer ökar (2 % – knappt 200 personer).

Mer uppgifter kan sökas ut i UHR:s statistikdatabas.

Kontakt

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 03 90

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press[at]uhr.se