Lyssna

Så använder lärosätena områdesbehörigheter vid antagning

Universitets- och högskolerådet har på uppdrag av regeringen kartlagt i vilken utsträckning lärosätena använder andra behörighetskrav än de som framgår av områdesbehörigheterna.

UHR har kartlagt behörighetskraven för program som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. UHR har också kartlagt de kurser som tillämpar högre behörighetskrav än vad områdesbehörighetssystemet tillåter.

Yrkesprogrammen använder områdesbehörigheterna som avsett

Utbildningar som leder till yrkesexamen ska använda anvisad områdesbehörighet. Kartläggningen visar att de gör det och endast i mindre omfattning avviker från behörighetskraven. Det är främst ämneslärarutbildningarna som avviker eftersom godkänt antagningsprov används som behörighetskrav för de estetiska undervisningsämnena, vilket utbildningarna fått tillstånd av UHR att använda.

Generella program avviker i hög utsträckning från vald områdesbehörighet

Av de utbildningar som leder till generell examen sänker nästan hälften av utbildningarna de särskilda behörighetskraven utifrån vald områdesbehörighet. UHR menar att det inte är fel i sig eftersom en utbildning endast ska ställa de särskilda behörighetskrav som är helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan däremot ifrågasättas om områdesbehörigheterna är ändamålsenliga för generella examina.

Konstnärliga utbildningar saknar en ändamålsenlig områdesbehörighet

Kartläggningen visar att det saknas en ändamålsenlig områdesbehörighet för konstnärliga utbildningar vilket resulterar i att de behöver ansöka om tillstånd hos UHR för att ställa upp andra behörighetskrav. UHR anser att myndigheten bör få i uppdrag att utreda om en områdesbehörighet med godkänt antagningsprov ska införas för utbildningar som leder till konstnärlig examen.

Kartläggningen visar att även kurser inom det konstnärliga området, generella program som delvis vilar på konstnärlig grund och ämneslärarutbildningar med inriktning mot de estetiska undervisningsämnena använder godkänt antagningsprov som behörighetskrav. En eventuell utredning bör analysera om även dessa utbildningar ska kunna använda en områdesbehörighet som innehåller godkänt antagningsprov.

Vidare är det nödvändigt att analysera vilka eventuella ändringar som kan behöva göras i högskoleförordningen för att säkra en ändamålsenlig användning av godkänt antagningsprov inom områdesbehörighetssystemet.

Senast uppdaterad: 14 februari 2018