Lyssna

Rekryteringspool för internationellt utvecklingssamarbete?

En utvärdering av programmen Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet.

Syftet med utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet är att förse Sverige med personer som har de kunskaper, erfarenheter och det intresse som krävs för att verka inom internationellt utvecklingssamarbete.

Enkätsvaren i UHR:s utvärdering visar att runt 12 procent av dem som deltagit i något av programmen åren 2012-2015 idag är verksamma inom internationellt utvecklingssamarbete. De flesta arbetar för en svensk uppdragsgivare som Sida eller enskild organisation (NGO). Några arbetar utomlands och då främst inom FN, EU eller en internationell NGO. Hälften av alla svarande har som ambition att arbeta med frågor som har direkt anknytning till internationellt utvecklingssamarbete inom några år.

Matchar arbetsgivarnas efterfrågan

Deltagarna i programmen matchar arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och erfarenhet från låg- och medelinkomstländer. Men utvärderingen pekar på ett behov av att i ökad utsträckning knyta deltagare och arbetsgivare till varandra. Arbetsgivare har idag relativt låg kännedom om programmen. De som deltar behöver också få bättre kunskap om vilka yrkesmöjligheter som finns inom utvecklingssamarbetet.

Kvinnor från akademikerhem dominerar

Deltagarna uppvisar en god bredd vad gäller utbildningsämnen och geografiska placeringar i världen. När det gäller kön och social och etnisk bakgrund är deltagarnas profil däremot mycket homogen. Totalt 75 procent är kvinnor, de har i hög utsträckning föräldrar med högskoleutbildning och de allra flesta har svensk bakgrund.

Senast uppdaterad: 27 november 2018