Till UHRFS 2019:4 finns allmänna råd med kommentarer där UHR ger generella rekommendationer om hur universitet och högskolor i egenskap av utfärdare av examensbilagor bör handla för att uppfylla föreskrifterna om bilagan till examensbevis.