Universitets- och högskolerådet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Universitets- och högskolerådet är positivt till förslagen i de allmänna råden om arbetet med studie- och yrkesvägledning. Förslaget tar upp många viktiga aspekter som berör Universitets- och högskolerådets verksamhet.

Universitets- och högskolerådet vill särskilt framhålla studie- och yrkesvägledarens viktiga roll som vidareinformatör i frågor som rör högskoleutbildning och tillträde. Tillträdesreglerna är idag mycket komplexa och har på bara några år genomgått många förändringar, vilket gör att vägledarna har ett behov av kontinuerlig kompentensutveckling.

En viktig roll för studie- och yrkesvägledaren är också att väcka intresse för högskoleutbildning. Universitets- och högskolerådet delar den syn som förs fram, att vägledningen ska vidga elevernas perspektiv och verka kompensatoriskt.  Detta ligger väl i linje med myndighetens uppdrag att bredda rekryteringen till högskolan och att öka jämställdheten i högskolan.

Universitets- och högskolerådet vill i detta sammanhang understryka värdet av att studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan har ett nära samarbete med högskolans studievägledare, med tanke på att en sammanhållen infrastruktur av vägledningstjänster är nödvändig för den enskilde eleven.

De föreslagna allmänna råden belyser också vikten av att eleven får kompetent studievägledning under hela skolgången. Redan i grundskolan kan eleven göra språkval som får konsekvenser vid antagningen till högre studier.

Universitets- och högskolerådet välkomnar att den internationella dimensionen i vägledning nu tas upp som en del av kompetensutvecklingen inom studie- och yrkesvägledning. Vidare är det positivt att arbetsmarknadsinformationen också bör ha ett internationellt perspektiv.

Universitets- och högskolerådet vill framhålla vikten av att de allmänna råden får en stor spridning och att kvalitetsuppföljningar bedrivs kontinuerligt för att säkerställa att de allmänna råden efterföljs. Universitets- och högskolerådet är positivt till att de allmänna råden har en tydlig ansvarsfördelning med riktade råd till huvudman, rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare.  

Detta ärende har beslutats av avdelningschef Tuula Kuosmanen. I beredningen av ärendet har utredare Elisabeth Svensk, utredare Leif Strandberg, nationell samordnare för Euroguidance Nina Ahlroos och handläggare Petra Brundell deltagit. Utredare Viveka Sahlberg har varit föredragande.

Tuula Kuosmanen
Avdelningschef

Viveka Sahlberg

Läs hela yttrandet via länken nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016