Dnr 1.2.3-893-2015 UHR ställer sig positiv till de förslag som framförs men vill framföra ett antal kompletterande synpunkter utifrån myndighetens verksamhet.

UHR pekar i sitt remissvar på att 20 000-30 000 svenskar studerar utomlands varje år. Hur kan den framtida dimensioneringen möta deras behov och även för dem som inte alls söker till högskolan - vad är det de vill ha?

UHR har ansvar att informera om högre studier för att blivande studenter ska kunna göra välavvägda val. En satsning på en särskild, nationellt samordnad, studie- och yrkesvägledning på alla nivåer (från grundskola till högre utbildning) är ett sätt att såväl stödja studentens välavvägda val såväl som breddad rekrytering till högskolan. Huvudansvar och inriktning på en sådan satsning bör utredas vidare. UHR ser positivt på att delta i en sådan utredning.

Utbudet av fristående kurser bör inte minska mer utan snarare återställas mot fler som ett led i den breddade rekryteringen.

UHR ställer sig också positiv till en förändring där högskolorna får mer ansvar att utfärda examensbevis till studenter med avklarade studier, men en sådan förändring behöver utredas vidare. UHR instämmer också i att gränsdragningen mellan högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning behöver bli tydligare.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016