Lyssna

Yttrande över promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete

Promemorian innehåller förslag i fråga om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning.

Till Universitets- och högskolerådets (UHR) främjande uppdrag hör bland annat att verka för ökad internationalisering inom utbildningsområdet. UHR anser att det är viktigt att frågan om svenska lärosätens deltagande i utbildningssamarbeten med utländska lärosäten löses. Om utbildningssamarbeten försvåras av svenska regelverk är det ett hinder för internationalisering. UHR anser att det är positivt att regeringen har arbetat fram en lösning för att möjliggöra för svenska lärosäten att delta i internationella samarbetsprogram. De föreslagna ändringarna möjliggör för svenska lärosäten att även i fortsättningen delta i konsortier på samma villkor som lärosäten i andra länder. De betyder också en möjlighet för studenter att även i fortsättningen delta i program där svenska lärosäten ingår. UHR tillstyrker därför förslagen i promemorian och lämnar följande synpunkter.

Läs hela yttrandet via länk nedan.

Senast uppdaterad: 1 april 2016