Lyssna

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle (MFD)

UHR delar i stora drag Myndigheten för delaktighets uppfattning att, men även hur, funktionshinderspolitiken bör stärkas utifrån ett helhetsperspektiv. UHR önskar sig däremot ett större ansvar för utveckling och uppföljning av funktionshinderpolitiken inom högskolesektorn än vad MFD föreslagit.

Myndigheten för delaktighet har föreslagit en tydligare och mer holistisk funktionshinderpolitik, som ska genomsyra all samhällelig verksamhet. Utpekade myndigheter föreslås få särskilda ansvar att arbeta med funktionshinderpolitiken inom sina respektive politikområden. MFD föreslår UHR som ansvarig myndighet för att genomföra funktionshinderpolitiken inom sin sektor. Dessutom föreslår MFD Skolverket som ansvarig för kunskapsframtagning inom funktionshinderpolitiken inom utbildningsområdet. UHR menar att Skolverket är en förvaltningsmyndighet, som i allt övrigt inte innefattar högskoleutbildning, och menar att det rimligen skulle ligga närmre tillhands att tilldela UHR ansvaret för den delen. UHR har redan den roll som MFD efterlyser – att stödja andra aktörer på området i frågor som rör metoder och arbetssätt. Väldigt goda strukturella och kunskapsmässiga förutsättningar finns att utöka detta arbetet till att även, utöver genomdrivande omfatta kunskapsframtagning för en bättre funktionshinderpolitik inom högre utbildning.

Senast uppdaterad: 1 september 2017