UHR har inget att erinra kring promemorian om införandet av könsuppdelad, individbaserad statistik i årsredovisningen, då myndigheten redan själv vidtagit åtgärder för att underlätta detta.

Senast uppdaterad: 1 september 2017