Lyssna

Yttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörigheter i yrkesprogram

Universitets- och högskolerådet tillstyrker förslagen enligt vad myndigheten framfört i yttrandet till gymnasieutredningen. UHR har dock några synpunkter på genomförandet av förslagen samt några frågeställningar som myndigheten anser behöver klargöras innan de föreslagna ändringarna genomförs.

UHR önskar se förtydliganden och klargöranden bland annat på följande områden:

  1. Tydligare övergångsregler är nödvändiga för korrekta betygsdokument.
  2. Vad som är utökade kurser måste framgå i betygsdokumentet.
  3. Det måste bli tydligt för elever som påbörjat sina studier vid gymnasieskolan och vill avsluta dem på vuxenutbildningen vilka kurser som eleven kan ta med sig in i en gymnasieexamen från vuxenutbildningen.
  4. För att UHR ska kunna kontrollera att en gymnasieexamen innehåller samtliga gymnasiegemensamma ämnen är det viktigt att det tydligt framgår vilka kurser som räknas som ett obligatoriskt estetiskt ämne. Idag kan många ämnen i gymnasieskolan definieras som estetiskt ämne.
  5. Det framgår inte av utredningen om det estetiska ämnet kan läsas på vuxenutbildningen. För individen är det viktigt att känna till om det är möjligt i de fall individen vill höja betygsvärdet i denna kurs.
  6. Det finns risk att för utbildningen viktiga ämnen prioriteras ner i gymnasiet, då de inte krävs för behörighet.
  7. Promemorians förslag innebär att det framöver kommer att finnas större variation av hur en yrkesexamen kan se ut, det vill säga hur många poäng en examen kan omfatta och hur de kurser som ger grundläggande behörighet förs in i examen. Det innebär, enligt UHR:s mening, att det framöver blir ännu viktigare med tydlig dokumentation över gymnasieexamen för att underlätta en bedömning för mottagande utländska lärosäten vid utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 7 mars 2018