Lyssna

UHR:s yttrande över parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

I sitt yttrande över parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1) ställer sig UHR överlag tveksamt till de av kommitténs förslag som myndigheten tagit ställning till, det vill säga inom utbildningsområdet och om villkor för myndigheters verksamhet generellt.

Enligt UHR:s bedömning skulle förslagen kraftigt öka den administrativa bördan och kostnaderna för statsförvaltningen samtidigt som de positiva effekterna för landsbygdens utveckling måste anses svårbedömda.

UHR:s bedömning är att kommittén väsentligt underskattar de kostnader som uppstår vid en omfattande omlokalisering av statlig verksamhet och inte alls berör den nedgång i verksamhet och produktion som vanligen följer efter en omlokalisering eftersom personalen i ytterst liten utsträckning väljer att följa med till den nya orten.

UHR rekommenderar Riksrevisionens år 2009 genomförda granskning "Omlokalisering av myndigheter" till läsning för en bättre bild av de effekter som kan förväntas.

Senast uppdaterad: 1 september 2017